ก รุงไทยแ จงแ ล้ว เร าช นะ ทำไมยืนยั นตั วตนไม่ได้

จากกรณีที่หลายคนได้สิ ทธิในโครงการเร าช นะ แต่ไม่สามารถยืนยันตั วตนในแอปฯ เป๋าตัง ได้ ซึ่งทางธนาค ารกรุงไทย ก็ชี้แจงว่า

ต้องรอให้มีการอั ปเดตแอปฯ รอบใหม่ก่อน ซึ่งหลังจากอั ปเดตแอปฯ จะมีแบนเนอร์เร าช นะขึ้นมา เพื่อให้เข้าไปยืนยันตั วตนอีกครั้ง

โดยการอั ปเดตดังกล่าวเกิดขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวอร์ชั่น 10.32.0

เร าช นะ

ล่าสุด วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 หลายคนที่ได้สิ ทธิโครงการเร าช นะ แม้มีการอั ปเดตแอปฯ แล้ว ก็ยังไม่สามารถยืนยันตั วตนได้

ซึ่งแต่ละคนจะพบปัญหาต่าง ๆ นานา ดังนี้

– คนใช้ไอโ ฟน 4s กับ 5s ไม่มีจังห วัดให้เลือกตอนยืนยันตั วตนเร าช นะ

– อั ปเดตเว อร์ชั่นเป็น 10.32.0 แล้ว แต่พอยืนยันตั วตนกลับไม่พบข้อมูลการลงทะเ บียน หรือระบบกำลังดำเ นินการตร วจสอบ

– บ างคนอัปเดตแล้ว แต่แบนเนอร์เร าช นะกลับไม่ขึ้น

เร าช นะ

ด้านธนาค ารกรุงไทย ก็ออกมาตอบประเ ด็นที่ผู้ใช้ไม่สามารถยืนยันตั วตน เพร าะไม่พบข้อมูลการลงทะเ บียนเอาไว้แล้วว่า

หากเป็นผู้รับเ งินเยี ยวย ากลุ่มที่ 3 ซึ่งลงทะเ บียนตั้งแต่วันที่ 29 มกร าคมที่ผ่านมา หากได้รับสิ ทธิเร าช นะ

จะสามารถกดรับสิ ทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

ในกรณีที่เข้าไปยืนยันตั วตนแล้วไม่มีจังห วัดที่อยู่อาศัยให้เลือก ทางกรุงไทยบอกว่า ที่ขึ้นแบบนี้เป็นเพร าะมีการปรับปรุงแก้ไขระบบ

หากมีการทยอยเ ปิดระบบแล้ว แอปฯ เป๋าตังจะกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด

อย่ างไรก็ตาม สำหรับคนที่ได้สิ ทธิ์ เร าช นะ อย่ าใจร้อน รอระบบอัพเ ดทให้เส ถียรก่อนนะคะ

เรียบเรียง siamtoday