ไท ม์ไลน์วันโ อนเ งิน เร าช นะ เข้าบั ตรค นจน

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวร ายงานว่า วันนี้กระทรวงการคลังจะโอนเ งินมาตรการ เร าช นะ ให้ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

ซึ่งเป็นการโอนเ งินครั้งที่ 2 ประจำเดื อนกุมภาพันธ์ ยอดเ งินโอนดังกล่าว จะมีด้วยกัน 2 ยอด ได้แก่ 675 บ าท และ 700 บ าท

เ ช็กเลย วันนี้โอนเ งิน เร าช นะ งวดที่ 2 เข้าบั ตรคนจน

สำหรับไท ม์ไลน์การโอนเ งินให้ผู้ถือบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ ที่เหลืออยู่ในเดื อนกุ มภาพันธ์-มี นาคม 2564 มีดังนี้ ไท ม์ไลน์โอนเ งินเข้า

บั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 64 (รับเ งินครั้งแรก) วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 64 วันที่ 19 กุม ภาพันธ์ 64

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 64 วันที่ 5 มีนาคม 64 วันที่ 12 มีนาคม 64 วันที่ 19 มีนาคม 64 วันที่ 26 มีนาคม 64

ตาร างเ งินเข้าบั ตรสวั สดดิการ ตามตาร างด้านบนสะสมไว้ใช้ได้ถึงเดื อนพฤ ษภาคม 64

ข้อมูลmumkhao