สภา พอ ากาศวันนี้ อุ ณหภู มิสู งขึ้น ต่ำสุด11 อ งศา

วันที่ 13 ก.พ.2564 กรมอุตุฯ พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเ วณความกดอาก าศสูง

หรือมวลอากาศเย็ นที่ปกคลุมบริ เวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่ อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณ หภู มิสูงขึ้น 1-3 องศาเซ ลเซี ยส

กับมีหม อกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็ นถึงหนาวในภาคเห นือและภาคตะวัออกเฉี ยงเห นือ

ขอให้ประชาช นบริเ วณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสั ญจรผ่านบริ เวณที่มีหม อกไว้ด้วย

สำหรับมร สุมตะวันออกเฉี ยงเหนือกำลังอ่อนพัดปกค ลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ ส่วนฝุ่ นละอองขนาดเล็ก

เนื่องจากในช่ วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้เริ่ มมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกค วันเริ่มมีมากขึ้น

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 น.วันนี้ ถึง 06.00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเห นือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า อุณ หภู มิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซ ลเซี ยส อุณ หภู มิต่ำสุด 15-20 องศาเซ ลเซี ยส

อุณ หภู มิสูงสุด 31-36 องศาเซ ลเซี ยส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณ หภู มิต่ำสุด 4-12 องศาเซ ลเซี ยส

ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉี ยงเห นือ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณ หภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซ ลเซี ยส อุณ หภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซ ลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซ ลเซี ยส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณ หภูมิต่ำสุด 8-11 องศาเซ ลเซี ยส

ลมตะวันออกเฉียงเห นือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณ หภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซ ลเซี ยส อุณ หภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซ ลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซ ลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงเห นือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 17-23 องศาเซลเซียส

อุณ หภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบ างส่วน กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซ ลเซี ยส

อุณ หภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซ ลเซี ยส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่ นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบ างส่วน กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณ หภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซ ลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 34-36

องศาเซ ลเซี ยส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่ นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่ นสูง 1-2 เมตร

กรุงเท พมหานครและปริม ณฑล อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า อุณ หภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซ ลเซี ยส อุณ หภูมิต่ำสุด 20-23

องศาเซ ลเซี ยส อุณ หภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซ ลเซี ยส ลมตะวันออกเฉี ยงเห นือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อย่ างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

ข้อมูลsiamstree