ก รุงไทย ปิดปรั บป รุง ยันไม่ต้ องรีบ มีเ วลาถึง18 กุ มภาพั นธ์

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2564 ธนาค ารกรุงไทย แจ้งว่า ประชาช นสามารถใช้จ่ายโค รงการคนละค รึ่ง และ เร าเที่ ยวด้วยกัน

ผ่านแอปพลิ เคชัน เป๋าตัง ได้ตามปกติ ยกเว้นระบบยืนยันตั วตนโครงการเร าช นะที่ปิดให้บริ การชั่ วคร าว อย่ างไรก็ตาม

ไม่จำเป็นต้องรีบดำเ นินการ สามารถทยอยยืนยันตั วตนได้ถึงวันที่ 18 ก.พ. 2564

ทั้งนี้ ธนาค ารแจ้งเลื่อนการปิดปรั บปรุงระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 00.15-07.45 น.

โดยลู กค้ าสามารถใช้บริ การได้ตามปกติ

เร าช นะ มีเวลาถึง 18 ก.พ. ไม่ต้องรีบนะครับ

ส่วนใครที่ได้รับสิ ทธิแล้ว เ งินจะเข้าตามนี้ครับ

อย่างไรก็ยินดีกับผู้ที่ผ่านเก ณฑ์ได้รับสิ ทธิด้วยครับ

ขอบคุณ กรุงไทย