อาก าศวันนี้ ยังมีหม อกในตอนเ ช้า

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.64 กร มอุตุนิยมวิทย า พย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเ วณความกดอากาศสูง

หรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง ยังคงปกค ลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเ วณดังกล่าวยังคงมีอาก าศหนาวเย็น

และมีหมอกบ างในตอนเช้า ขอให้ประชาช นบริเ วณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เป ลี่ยนแปลงไว้ด้วย

สำหรับมร สุมตะวันออกเฉียงเห นือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนบ างแห่งในระยะนี้

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่องจากในช่วงนี้ฝนไม่มีและลมมีกำลังอ่อนลง ทำให้เริ่มมีการสะสมของฝุ่นละออง/หมอกค วันมากขึ้น

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 น.วันนี้ ถึง 06:00 น.วันพรุ่งนี้

ภาคเห นือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบ างในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13-17 องศาเซลเซียส อุณหภู มิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซี ยส ลมตะวันตกเฉี ยงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเห นือ อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบ างในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32

องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเห นือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกบ างในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเห นือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกบ างในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 18-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบ างส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเ วณจังหวัดสุร าษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช พัทลุง

และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซี ยส อุณหภู มิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบ างส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่

อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซี ยส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่ นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่ นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริม ณฑล อากาศเย็น กับหมอกบ างในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเห นือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมูลthairat