เ พิ่มอีกก ลุ่ม เร าช นะ เริ่ม 15 กุ มภาพั นธ์ 64

สำหรับโครงการ เร าช นะ ที่กำลังเตรียมเ ปิดให้กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเ ศษ ลงทะเ บียน 15-25 ก.พ.64

ใช้จ่ายวงเ งินผ่านบั ตรประจำตั วประชาช น รอบแรกรับวงเ งิน 4,000 บ าท นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจร าชการกระทรวงการค ลัง

รักษาร าชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการค ลัง

เ ปิดเผยร ายละเอียดการเ ปิดรับลงทะเ บียนเข้าร่วมโครงการ เร าช นะ สำหรับประชาช นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเห ลือเป็นพิเ ศษ เช่ น

– ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเ ทอร์เ น็ต ไม่มีส มาร์ทโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพ ลิเคชัน เป๋าตัง ได้

– ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ ผู้พิ การทุพพลภาพ ผู้ป่ว ยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเ บียนเอง

หรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเ งินสิ ทธิ์ที่ได้รับผ่านแอปพ ลิเคชัน เป๋าตัง

โดยประชาช นกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สาขาธนาค ารกรุงไทย จำกัด (มหาช น)

(ธนาค ารกรุงไทย) หรือจุดบริการเคลื่ อนที่รับลงทะเ บียน

สำหรับประชาช นในกลุ่มดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะก รรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเ งินกู้ตามพระร าชกำหนด

ให้อำนาจกระทร วงการคลังกู้เ งินเพื่อแก้ไขปัญ หาเยี ยวย า และฟื้นฟูเศร ษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CV-19 พ.ศ.2563

เพื่อนำเสนอต่อคณะรั ฐมนตรี

ในเบื้องต้นประชาช นกลุ่มดังกล่าว ต้องนำบั ตรประชาช นแบบสม าร์ทการ์ด (Smart Card) ไปใช้ประกอบการลงทะเ บียนขอรับสิ ทธิ์โครงการฯ

โดยต้องพิสูจน์และยืนยันตั วตนโดยการเสี ยบบัต รประจำตั วประชาช น (Dip Chip) ผ่านเครื่ องรูดบั ตรอิเล็ กทรอนิกส์

(Electronic Data Capture หรือ EDC) พร้อมกำหนดรหัส (PIN Code) ได้ที่สาขาของธนาค ารกรุงไทย หรือจุดบริ การที่ธนาค ารกรุงไทยกำหนด

ทั้งนี้ ประชาช นที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติและได้รับอนุมั ติวง เ งินสิ ทธิ์จะได้รับวงเ งินสิ ทธิ์สนับสนุนเป็นร ายสัปดาห์

จำนวนไม่เกิน 3,500 บ าทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยสามารถใช้จ่ายวงเ งินผ่านบั ตรประจำตั วประชาช น

และในวันที่ 5 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเ งินครั้งแรก 4,000 บ าท

สำหรับการซื้อสินค้ าหรือชำระค่ าบริการจากร้ านค้ าในโครงการธงฟ้าร าค าประหยัดพัฒนาเศร ษฐกิจท้องถิ่น

ร้ านค้ าในโครงการคนละครึ่ งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ และผู้ประกอบการ/ร้ านค้ า/บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ

โดยวงเ งินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

อย่ างไรก็ตาม ในวันที่ 15 ก.พ.64 นี้ กลุ่มพิเ ศษเตรียมลงทะเ บียน เร าช นะ กันได้เลยจ้า

เรียบเรียงsiamstreet