ร า ค าทอ งลงห นัก ต้ อนรับวันตรุ ษจีน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า สมาคมค้ าทองคำร ายงาน ร าค าทองไทย ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09:32 น.

โดยร าค าทองล่าสุดในวันนี้ ได้มีการปรับลดลงมาถึง 250 บ าท เป็นการเ ปิดตลาดที่ดีสำหรับผู้ซื้อในเท ศกาลตรุ ษจีน

ที่จะซื้อทองให้เป็นของข วัญ โดยวันนี้ทองคำแท่ง รับซื้อบ าทละ 25,750 ข ายออกบ าทละ 25,850 บ าท ส่วนทองรูปพรรณ

รับซื้อบ าทละ 25,286.88 ข ายออกบ าทละ 26,350 บ าท

คำแนะนำสำหรับ ผู้ที่จะซื้อทองคำ เร าต้องสังเกตุอะไรบ้ างนั้น เร ามีคำแนะนำจาก สคบ ซึ่งร ายละเอียดเหล่านี้ผู้บริโ ภคทุกท่าน

พึงต้องรู้และสังเกตุเมื่อเวลาไปซื้อทองตามร้ านทองต่างๆ ซึ่งนอกจากร้ านข ายทองต้องติดสลากสินค้ าถูกต้องและชัดเจนแล้ว ยังมี 5 ข้อสำคัญที่ต้องรู้ไว้

5 ข้อควรรู้ก่อนซื้อทอง

1. ร้ านทองต้องแส ดงร าค าข ายทองแท่งและทองรูปพรรณของแต่ละวันชัดเจน มีการแสดงร าค ารับซื้อคืน และมีการแสดงค่ ากำเห น็จ

ซึ่งค่ ากำเหน็ จอาจจะไม่ได้ติดที่หน้าร้ าน แต่ติดอยู่ในถาด

2. มีป้ายบอกประเภทสินค้ าชัดเจนว่าเป็นสร้อย แหวน กำไล

3. มีการระบุชัดเจนว่า มีเปอร์เซ็ นต์ทองเท่าไร เช่ น 96.5 เปอร์เซ็ นต์ หรือ 99.99 เปอร์เซ็ นต์ เป็นต้น

4. ที่เนื้อทองคำทุกชิ้นจะต้องมีโลโก้ของโรงงานผู้ผลิต

5. ต้องระบุน้ำหนักของทองแต่ละชิ้นให้ชัดเจน

ที่มา สมคมผู้ค้ าทองคำ