เร าช นะ ผู้ที่ข อยื่นทบท วนสิ ทธิ์ ให้ยื่นภ าษีเ งินได้

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ เพจ สำนักประชาสั มพันธ์เขต 1 กรมประชาสั มพันธ์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า คลังแจ้ง

หากใครไม่ผ่านคุณสมบั ติข้อเ งินได้พึงประเมิน ให้ขอทบท วนสิ ทธิ์ เร าช นะ และยื่นภาษีเ งินได้ปี 63 ภายใน 7 วัน

นับแต่วันที่ยื่นขอทบท วนสิ ทธิ์ นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจร าชการกระทรวงการคลัง รักษาร าชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เ ปิดเผยว่า กลุ่มประชาช นที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพ ลิเคชัน เป๋าตัง

และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบี ยนเข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ. com แล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติ

สามารถยื่นขอทบท วนสิ ทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ เร าช นะ

ทบทวนสิ ทธิปุ่มสีเห ลือง

โดยกลุ่มผู้ที่ ไม่ผ่านคุณสมบั ติเรื่องเ งินได้พึงประเมิน และมีความประส งค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเ งินได้พึงประเ มินในปีภาษี 2563

ต้องยื่นแบบแสดงร ายการภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเค รือข่ายอินเท อร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน

นับแต่วันที่ยื่นขอทบท วนสิ ทธิ์ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2563 ผู้ที่ได้ยื่นขอทบท วนสิ ทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564

จะต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

คลังแจ้ง “หากใครไม่ผ่านคุณสมบั ติข้อเ งินได้พึงประเมิน ให้ขอทบท วนสิ ทธิ์ เร าช นะ และยื่นภาษีเ งินได้ปี 63 ภายใน 7 วัน

นับแต่วันที่ยื่นขอทบท วนสิ ทธิ์

นางสาวกุลย า ตันติเตมิท ผู้ตรวจร าชการกระทรวงการคลัง รักษาร าชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เ ปิดเผยว่า กลุ่มประชาช นที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพ ลิเคชัน “เป๋าตัง”

และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ. com แล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบั ติ”

สามารถยื่นขอทบท วนสิ ทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www. http://xn--b3c4a2a6ch6f.com/ ได้

โดยกลุ่มผู้ที่ “ไม่ผ่านคุณสมบั ติเรื่องเ งินได้พึงประเมิน” และมีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเ งินได้พึงประเมิ นในปีภาษี 2563

– ต้องยื่นแบบแสดงร ายการภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเท อร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน

นับแต่วันที่ยื่นขอทบท วนสิ ทธิ์ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 8 มีนาคม 2563

– ผู้ที่ได้ยื่นขอทบท วนสิ ทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2564 จะต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ภาพจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 กรมประชาสัมพันธ์

ข้อมูลmumkhao