วันนี้ วันสุดท้ าย เร าช นะ ก่อนปิดโ ครงการ

สำหรับมาตรการเยี ยวย าผู้ได้รับผลกระทบ CV-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการ เร าช นะ ที่เ ปิดให้ลงทะเบี ยนรับเ งินจาก www.เร าช นะ.com

ซึ่งจนถึงตอนนี้ ระบบได้ทำการตรวจสอบสิ ทธิ และเริ่มทยอยจ่ายเ งินร ายสัปดาห์ให้แก่ผู้ได้รับสิ ทธิในกลุ่มต่างๆ ไปบ้ างแล้ว สำหรับ

ผู้ที่ไม่เคยมีร ายชื่ออยู่ในระบบ หรือเข้าข่าย แต่ไม่เคยลงทะเบี ยน

ระบบได้ทำการเ ปิดลงทะเบี ยนมาตั้งแต่วันที่ 29 มกร าคม 2564 และกำลังจะปิดรับลงทะเบี ยนในเวลา 23.00 น.

ของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งถือเป็นวันสุดท้าย

กุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลัง เ ปิดเผยถึงร ายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวว่า

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 จะเป็นวันสุดท้ายของการเ ปิดรับลงทะเบี ยนโครงการเร าช นะ สำหรับกลุ่มประชาช นทั่วไป

จึงขอเชิญชวนประชาช นที่สนใจให้มาลงทะเบี ยนได้ทางเว็บไซต์ เพื่อรับเ งินเยียวย า 7,000 บ าท

จากข้อมูลล่าสุด กระทรวงการคลัง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 มีประชาช นสนใจลงทะเบี ยนแล้วมากกว่า 10.73 ล้านคน

โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดกรองขอคุณสมบั ติเบื้องต้นก่อนยืนยันรับสิ ทธิ์โครงการฯ แล้วกว่า 6.8 ล้านคน โดยประชาช นผู้เข้าข่ายกลุ่ม 3 นั้น หมายถึง

กลุ่มผู้ที่ไม่เคยมีฐานข้อมูลในระบบของรั ฐใดๆ ทั้งสิ้น เป็นผู้ที่ไม่มีบั ตรคนจน ไม่เคยลงทะเบี ยนโครงการคนละครึ่ ง/เร าเที่ยวด้วยกัน

ไม่เคยเ ปิดใช้งาน G-Wallet ในแอพฯ เป๋าตัง

อย่ งไรก็ตาม วันนี้เป็นวันสุดท้ายของกลุ่ม 3 รีบลงทะเบี ยนเร าช นะก่อนหมดสิ ทธิ์รับเ งิน 7,000

เรียบเรียงsiamstree