3ปีนักษั ตร ด วงสุดเ ฮงในปีนี้

หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา บอกกับไทยรั ฐออนไลน์ ว่า ในเดือน ก.พ. สำหรับปีฉ ลูทอง มี 3 นักษั ตรที่เฮงสุดๆ

โดย เฉลี่ยด วงดี ของ 2 นักษั ตรเท่าๆ กัน และอีก 1 นักษั ตรที่ดี และเฮงที่สุดในปีฉ ลูทองนี้ก็ว่าได้

ปีระกา

ต้องบอกว่าปีที่ผ่านมา ปีไก่ คือปีที่แย่เกื อบที่สุด เพร าะเป็นปีร่วมชงในปีที่ผ่านมา มีสิ่งที่ต้องเตื อนต้องระวังมากมายแต่ในปีฉ ลูนี้

เป็นปีที่คุณจะพ้ นเคร าะห์แล้ว โดยเฉ พาะเรื่องสุ ขภาพ ความวุ่ นวายในชี วิตจะลดน้อยลงไปเยอะ เตรี ยมดีใจได้เลย

ปีมะเ ส็ง

อย่ างที่บอก ปีงูเ ล็ก เคยเป็นปีที่เจอเรื่องเลวร้ ายมากพอสมควร แต่ในปีนี้เลิกห่วงเลิกกังวลได้เลย เพร าะจะเป็นปีแห่งความก้าวหน้า

เป็นปีที่ดีในปีฉ ลูทองทีเดียว มีโอกาสขยับขย าย ความก้าวหน้า ข่ าวดีทั้งหลาย เริ่มมีมาในเดือนก.พ.นี้แล้ว

ปีที่เฮงที่สุดในปีฉลู คือ

ปีช วด

ปีที่แล้วเป็นปีที่อายุครบรอบ เป็นปีที่วุ่ นวายพอสมควร มีการเปลี่ยนแปลง มีปั ญหาในชี วิตเยอะ แต่ปีนี้จะเป็นปีแห่งความก้ าวหน้า

เป็นปีที่ได้รับการสนั บสนุนดี มีโอกาสใหม่ๆ ด วงดีแบบสวนกร ะแสเลยทีเดียวจ้า

ข้อมูลthairat