4ร าศี ด วงเฮง มีโ ชคล าภ แบ บไม่ทันตั้งตั ว

“อาจารย์คฑา ชินบัญชร” เ ปิด 4 ร าศี รวมคนด วงเฮง สุดโ ชคดี มีโ ชคลาภเข้ามาหา หยิบจับทำอะไรก็ปัง เตรียมรับทรั พย์เป๋าตุงได้เลย!

อาจารย์คฑา ชินบัญชร นักโหร าศาสตร์ชื่อดัง ได้ทำนาย 4 ร าศีที่ด วงดี โดยเฉพาะด้านการเ งิน ทำอะไรก็รุ่ง แถมยังมีเกณฑ์ได้รับโ ชคลาภ

จะหยิบจะจับอะไรก็เป็นเ งินเป็นทอง ผ่าน “ยิปซีพย ากรณ์” โดยมีทั้งหมดดังนี้

ร าศีมีน (14 มี.ค.-12 เม.ย)

ทำอะไรง่ายขึ้น เพร าะมีผู้ใหญ่คอยช่วยสนั บสนุน คอยแก้ปั ญหาให้ การงานมั่นคง เจรจาขอความช่วยเห ลือได้รับความสำเ ร็จ

การเ งินหมุนเวียนคล่องตั ว มีร ายได้เส ริมเพิ่มขึ้น และมีโ ชคล าภทำให้ไม่ขัดสน

ร าศีเมษ (13 เม.ย.-13 พ.ค)

หยิบจับทำอะไรออกดอกออกผล ได้ผลกำไรดี การง านก้าวหน้า ได้ที่ปรึกษาดียิ่งทำให้ก้าวหน้าเร็ว เจรจาร าบรื่น

แต่ในช่วงปล ายอาจจะล่าช้ามีอุปส รรคชวนให้เบื่อ แต่ไม่ควรรีบร้อน และห้ามรับปากใคร “ไพ่ 6 เหรี ยญ”

การเ งินช่วงต้นมีโ ชคลาภจากคนอายุมากกว่า แต่ช่วงปลายจะมีร ายจ่ายจุกจิกจากคนรอบข้าง ต้องเพิ่ มความเด็ดข าด

ร าศีเมถุน (14 มิ.ย.-14 ก.ค.)

มีเ หตุบังเอิญให้ได้แวะเวียนเข้าไปในบรรย ากาศเก่า ๆ หรือได้พบเจอคนคุ้นเคยที่ไม่ได้เจอกันนาน การงานคล่องตั ว

แต่ในช่วงปลายงานจะมีอุปสรรคทำให้ล่าช้า ช่วงกลางเหมาะในการเสี่ ยงการลงทุน การเ งินหมุนเวียนคล่องตั ว พ อมีโ ชคล าภเข้ามาบ้ าง

ร าศีกั นย์ (17 ก.ย.-16 ต.ค.)

สมองปลอดโปร่ง ต่อมความคิดสร้ างสรรค์ทำงานดี ข าดแค่เพียงความกระตือรือร้น การงานมีเก ณฑ์ได้หยิบจับสิ่งใ หม่ ๆ ที่ไม่เคยทำ

หากกำลังอย ากเปลี่ยนงาน รอคำตอบจะได้รับข่ าวดี รวมถึงมีจังหวะที่จะได้งานเส ริมอีกด้วย “ไพ่ 4 เห รียญ” การเ งินประห ยัดเป็นพิเ ศษ

แต่ยังพ อมีโ ชคล าภเข้ามาให้ได้ดีใจบ้ าง

ข้อมูลdailynew