ตาร างการจ่ ายเ งินเร าช นะ และ ม33 เริ่ มลงสมั ครได้วันที่ 21 กุมภ าพั นธ์ นี้

ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรั ฐมนตรี เ ปิดเผยตาร างกำหนดการลงทะเบียนโครงการ “ม.33 เร ารักกัน”

การเยี ยวย าแก่ผู้ประกันตน มาตร า 33 ให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่น ๆ ที่รั ฐได้ช่วยเหลือไปแล้ว เพื่อแบ่งเบ าภาระค่ าครองชีพของผู้ประกันตนมาตร า 33

ที่ได้รับผลกระทบ รั ฐบ าลจึงเยี ยวย าร ายละ 4,000 บ าท โดยมีเงื่ อนไข ดังนี้

1) ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

2) เป็นผู้ประกันตนมาตร า 33

3) ไม่เป็นผู้มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

4) ไม่มีเ งินฝากในสถาบันการเ งินรวมกันเกิน 500,000 บ าท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564

ลงทะเ บียนผ่านเว็บไซต์ www. ม33 เร ารักกัน .com

15 – 21 มีนาคม 2564

ผู้ประกันตนยืนยันตั วตนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง”

22, 29 มีนาคม และ 5, 12 เมษายน 2564

รั ฐโอนเ งินให้ครั้งละ 1,000 บ าท จนครบ 4,000 บ าท

22 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564

ใช้จ่ายผ่านร้ านค้ าร่วมโครงการเร าช นะ

ทั้งนี้ หากไม่ผ่าน เริ่มขอทบทวนสิ ทธิได้ที่เว็บไซต์ ตั้งแต่ 15 – 28 มีนาคม 2564 เมื่อได้รับสิ ทธิ กดใช้งาน

และยืนยันตั วตนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” ได้วันที่ 5 – 11 เมษายน 2564 โดยรั ฐจะโอนเ งินให้ 2 ครั้ง ๆ ละ 2,000 บ าท

ในวันที่ 12 และ 19 เมษายน 2564

ข้อมูลsiamtopic