เผ ยวิธียืนยันตั วตน ในแ อพ เป๋ าตัง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่ าวได้รับรายงานว่า หลังจากที่รั ฐบาลได้ออกโครงการเร าช นะ เพื่อช่วยเห ลือคนไทย

ด้วยการแจกเ งินคนละ 3500 บ าทเป็นเวลา 2 เดือน ซึ่งในวันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียน และจะเริ่มให้มีการยืนยันตั วตนแล้ว

ยืนยันตั วตนได้ตั้งแต่วันไหน

12 กุมภาพันธ์ 2564

เริ่มใช้เ งินได้ตั้งแต่วันไหน

18 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2564

วิธียืนยันตั วตน

เข้าแอปฯ เป๋าตัง แล้วเข้าไปในหน้า G-Wallet

กดปุ่มเร าช นะที่ปรากฏบนหน้าจอ

กดยอมรับเงื่ อนไข

กดเลือกจังห วัดที่อยู่ปัจจุบัน

กดยืนยันจังห วัดที่อยู่ในปั จจุบัน

เ งินจะโอนเข้าให้ สามารถใช้สิ ทธิได้เลย

เตรียมตั วให้พร้อม

ข้อมูลsiamtoday