ร าค าทองวันนี้ ล่าสุด ร าค า ยังคงที่

11 ก.พ. 64 สมาคมค้ าทองคำ ร ายงาน “ร าค าทองไทย” ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.40 น. ไม่ปรับเปลี่ยนร าค า โดยร าค าทองคำแท่ง

รับซื้อบ าทละ 25,950 บ าท ข ายออกบ าทละ 26,050 บ าท ร าค าทองคำรูปพรรณ ฐานภาษีบ าทละ 25,483.96 บ าท

ข ายออกบ าทละ 26,550 บ าท

ร าค าทองคำ Spot เมื่อวานเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 4 เนื่องจากเ งินดอลลาร์อ่อนค่ าลงและความหวังการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจสหรั ฐวงเ งิน

1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของประธานาธิบดีโจ ไบเดนน่าจะง่ายขึ้น หลังจากแนวทางการพิจารณาอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจแบบ

Fast track ซึ่งจะส่งผลให้วุฒิสภาและสภาผู้แทนร าษฎรโหวตผ่านอนุมัติมาตรการดังกล่าวด้วยคะแนนเสี ยงเกินกึ่งหนึ่ง

แทนที่จะใช้คะแนนเสี ยง 2 ใน 3 สำหรับการผ่านกฎหมายทั่วไป ส่วนกองทุน SPDR ข ายทองคำต่อเนื่องเป็นวันที่ 4 อีก 75 ตันเมื่อวาน

คืนนี้ติดตามการเ ปิดเผยร ายงานนโยบ ายการเ งินของธนาค ารกลางสหรั ฐ (เฟด) ก่อนที่จะมีการแถลงต่อสภาคองเกรส

ข่ าวความคืบหน้าของการออกมาตรการกระตุ้นเศร ษฐกิจของสหรั ฐ ส่วนสหรั ฐจะประกาศจำนวนผู้ขอรับสวั สดิการว่างงานร ายสัปดาห์

ตลาดค าดจะอยู่ที่ระดั บ 755,000 ร าย

แนวโน้มร าค าทองคำ Spot ค าดเคลื่อนไหวในกรอบ 1,830-1,850 ดอลลาร์ โดยการปรับขึ้นของร าค าทองคำเริ่มมีกรอบที่จำกัด

ค าดว่ายังติดแนวต้านที่ 1,850-1,855 ดอลลาร์ ขณะที่มีแนวรับที่ 1,830 ดอลลาร์ และ 1,820 ดอลลาร์

ขอบคุณบทวิเคร าะห์ร าค าทองคำจาก บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (HGF)