กรุ งไทยปร ะกาศ ผู้ที่ได้รับสิ ทธิเร าช นะ ทำตามขั้นต อนนี้

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เพจKrungthai Care ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ผู้ที่ได้รับสิ ทธิเร าช นะ เตรียมยืนยันตัวตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ได้ตั้งแต่ 12 ก.พ. 64 ผู้ได้รับสิทธิโครงการ เร าช นะ ที่อยู่ในกลุ่มสิ ทธิเราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง และประชาช นทั่วไป

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่3

อย่าลืมยืนยันตั วตนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อรับวงเ งินใช้จ่ายในวันที่ 18 ก.พ. 64

ข้อมูลmumkhao