อ ากาศ วันนี้ กร มอุตุ ชี้ เห นือ อีส าน อ ากาศเย็น

“กรมอุตุนิยมวิทย า” ร ายงาน “พย ากรณ์อากาศ” ระบุ “เหนือ-อีสาน” มีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วน “กลาง-ตะวันออก-กรุงเทพฯ”

มีอากาศเย็นในตอนเช้า ขณะที่ ภาคใต้มีฝนบ างแห่ง

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 64 กร มอุตุนิ ยมวิทย า ร ายงานสภาพอ ากาศประจำวัน ลักษณะอ ากาศทั่วไปพย ากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลาง ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือ

และภาคตะวันออกเฉียงเห นือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล

มีอากาศเย็นในตอนเช้า ขอให้ประชาช นบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เป ลี่ยนแปลงไว้ด้วย

สำหรับมร สุมตะวันออกเฉียงเห นือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้มีฝนบ างแห่งในระยะนี้

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก เนื่องจากที่ผ่านมามีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแ รงเ กิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบน

ทำให้มีการสะสมของฝุ่ นละออง/หม อกควันมีน้อย

พย ากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวออุ ณหภู มิต่ำสุด 13-17 องศาเซลเซียสออุ ณหภู มิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสอบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด

กับมีน้ำค้ างแข็งบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 2-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ

ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีฝนเล็กน้อยบ างแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบ างส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุร าษฎร์ธานี นครศรีธรรมร าช พัทลุง

และสงขลา อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบ างส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริ มณฑล อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ข้อมุลbangkokbiznews