แจงแล้ว เร าช นะ เตรียมปิดโครงการ

จากกรณีโครงการ เร าช นะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่ าครองชีพให้แก่ประชาช น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV

โดยจะสนับสนุนวงเ งินช่วยเหลือให้แก่ประชาช น จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเ งินไม่เกิน 3,500 บ าทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

สำหรับเดือน ม.ค.-ก.พ. 2564 วงเ งินโครงการรวม 210,200 ล้านบ าท

ทั้งนี้ ประชาช นที่ไม่ได้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (บัตรคนจน) และกลุ่มประชาช นที่ไม่ได้อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

ในโครงการคนละครึ่ง และเร าเที่ยวด้วยกัน สามารถทยอยเข้ามาลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ได้ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.

จนถึงวันที่ 12 ก.พ. 2564 โดยไม่จำเป็นต้องรีบลงทะเบียนในวันแรก เนื่องจากไม่ได้จำกัดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ ไม่มีเต็ม

และไม่มีการปิดรับลงทะเบียนก่อนกำหนด

สำหรับประชาช นที่ ลงทะเบียนไม่สำเร็จ จะได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งเตือนให้ลงทะเบียนใหม่อีกครั้งไม่เกินวันที่ 12 ก.พ. 2564

ซึ่งอาจเ กิดจากปัญหาการกรอกเลขบั ตรประจำตั วประชาช น เลขรหัสหลัง บั ตรประชาช น (Laser ID) ชื่อ ชื่อกลาง (ถ้ามี) นามสกุล วัน เดือน ปีเ กิด

ไม่ถูกต้อง โดยกรณีของผู้ที่ไม่มีชื่อกลางไม่ต้องกรอกข้อมูลลงในช่องดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จสามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้ทันที

หลังจากได้รับ SMS แจ้งเตือน

ส่วนกลุ่มประชาช นที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และกลุ่มประชาช นทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

ทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com แล้วพบว่า ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ได้

สำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติเรื่องเ งินได้พึงประเมิน และมีความประสงค์ให้ตรวจสอบข้อมูลเ งินได้พึงประเมินในปีภาษี 2563

ต้องยื่นแบบแสดงร ายการภาษีเ งินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2563 ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน 7 วัน

นับแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 8 มี.ค. 2564 สำหรับผู้ที่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 8 – 9 ก.พ. 2564

จะต้องยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 17 ก.พ. 2564

ที่ผ่านมากระทรวงการคลังพบว่ามีประชาช นหรือร้ านค้ าที่ใช้จ่ายวงเ งินสิทธิ์ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการติดตาม ตรวจสอบ

และดำเนินการทางกฎหมายในประเด็นดังกล่าวแล้ว หากตรวจสอบพบว่า มีการกระทำผิดเงื่ อนไขจริง จะระงับการใช้แอปพลิเคชัน ถุงเ งิน

ของร้ านค้ าตลอดจนระงับการจ่ายเ งินให้กับร้ านค้ าทันที รวมถึงระงับการใช้แอปพลิเคชัน เป๋าตัง ด้วย และจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่ างไรก็ตาม เว็บไซต์ เร าช นะ เตรียมปิดรับลงทะเบียนสิทธิ์เ งินเยี ยวย า 7,000 บ าท สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูล

โดยกำหนดปิดในวันที่ 12 ก.พ. 2564

ข้อมูลsiamstreet