ผ ลไม้ม งคลที่ต้องมีไ หว้วั นตรุ ษจีน

ชาวจีนโบร าณกำหนดให้วันแรกของฤดูใบไม้ผลิของแต่ละปี เป็นวันปีใหม่ หรือ “ตรุษจีน” ถือเป็นวันรวมญาติ เทศกาลแห่งความสุข

การเฉลิมฉลองร่วมกับครอบครัว สำหรับปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์

การฉลองประกอบไปด้วยอาหารค าว หวาน ที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบั ติจนเป็นประเพณี จะถูกจัดเตรียมเพื่อญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง

รวมไปถึงผู้ที่เสี ยชี วิตไปแล้ว

ผลไม้มงคลเป็นอีกสิ่งที่สำคัญขา ดไม่ได้สำหรับการไหว้เจ้า

ผลไม้เหล่านี้ สื่อถึงอะไรบ้ าง

ส้มสีทอง เป็นสัญลักษณ์ของความโ ชคดี ร่ำรว ยเงิ นทอง ลู กหลานครอบครัวมีแต่ความโ ชคดี

แก้วมังกร เป็นผลไม้สื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ การมีโ ชคลาภ นิยมใช้แก้วมังกรที่มีเนื้อด้านในสีม่วงออกแดง

เพร าะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคล ให้ความยิ่ งใหญ่ มีความโ ชคดียิ่ งๆขึ้นไป

สาลี่สีทอง หมายถึงความมั่นคง พบเจอโ ชคลาภ และสิ่งดีๆในชี วิต

สับปะรด ภาษาจีนเรียกว่า อั้งไล้ หมายถึงโ ชคลาภที่จะได้มา ต าสับปะรดที่มีมาก ก็เปรียบเสมือนเป็นต าทิพย์ ที่นำพาโ ชคลาภหลั่งไหลเข้ามา

องุ่น นิยมใช้องุ่นแดง เพร าะสีแดงเป็นสีแห่งความร่ำรว ยโ ชคดี สื่อถึงความเพิ่มพูน ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

เหมือนลักษณะองุ่นที่เป็นพวง มีผลดกชิดกัน

ทับทิม เป็นไม้มงคล ใบหรือกิ่งทับทิม มีอำนาจไล่ภูตผีปีศาจ สิ่งชั่วร้ าย ที่สำคัญการมีเมล็ดมาก ก็สื่อถึงการมีลู กชายมากๆ

ต ามความเชื่ อของชาวจีน ว่าจะเข้ามาช่วยทำงานให้ครอบครัว และสืบสกุลต่อไป

แอปเปิ้ล นิยมใช้สีแดง สื่อถึงสันติสุข สันติภาพ ความอยู่เย็นเป็นสุข ไร้ความวุ่นวาย ปร าศจากโ รคภั ย ไม่มีสิ่งใดมาเบียดเบียน

กล้วยหอมทอง รูปทรงของกล้วย เปรียบได้กับการกวักเรียกโ ชคลาภ ส่วนกล้วยที่มีหลายหวีในเครือเดียว สื่อถึงการมีลู กมีหลานสืบสกุล มีบริวารที่ดี

ลู กพลับ สื่อถึงความยั่งยืน เนื่องจากพลับเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ มีความมั่นคง หนักแน่น สามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่ างๆไปได้อย่ างร าบรื่น

สีเหลืองทองของลู กพลับ ยังเป็นสีแห่งความรุ่งเรือง ร่ำรว ย

หวังว่าตรุษจีนปีนี้ จะเป็นอีกสิ่งที่ดีสำหรับเก ษตรกร ท่ามกลางสถานการณ์วิก ฤติCV ส่วนปีต่อๆไป ก็ควรวางแผนการผลิตให้ผลผลิตออกทันช่วงเทศกาล

ข้อมูลthairat