ดว งเดื อน กุม ภาพันธ์ ฤกษ์เจ รจา ค้ าข ายวันไหนดี

ฤกษ์มงคล ต ามวันเกิ ด ของคนทั้ง 7 วัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 หมอมีน อาจารย์ อรรถพล น้อยวงศ์

เปิ ดฤกษ์ค้ าขา ย เจรจา เปิ ดธุรกิจ บริษัทร้ านค้ า วันไหนดีวันไหนเฮง และจะเด่นด้านอะไร ให้ร่ำรว ย เช็ กเลย ไทยรั ฐออนไลน์

วันจันทร์

• วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

• เวลา 12.09

• เสริมเรื่อง ทีมเวิร์กด้านการทำงาน ช่วยกันให้ประสบความสำเร็จ

วันอังค าร

• วันอังค ารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

• เวลา 14.09

• เสริมเรื่อง การงานการเ งิน การค้ า ประสานงานสำเร็จดังใจ

วันพุธ

• วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

• เวลา 18.09

• เสริมเรื่อง การทำงานที่ต้องติดธุ รกิจกับหน่วยงานร าชการ

วันพฤหัสบดี

• วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

• เวลา 11.09

• เสริมเรื่อง ความเมตต าที่ดีจากลู กค้ า

วันศุกร์

• วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

• เวลา 08.09

• เสริมเรื่องการติดต่อประสานงานที่ดีระหว่างประเทศ

วันเสาร์

• วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

• เวลา 15.09

• เสริมเรื่อง การดูแลลู กค้ าที่ดีและย าวนาน ลู กค้ าติดตรึม

วันอาทิตย์

• วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

• เวลา 13.09

• เสริมเรื่อง ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของบริ ษัท

ข้อมูลthairat