ธกส ปล่อยสิ นเ ชื่อกู้ฉุ กเ ฉินสำหรับเก ษตรกร 10,000บ าท

โครงการสนับสนุนสิ นเชื่ อฉุ กเฉิ น สำหรับเกษตรกร และครอบครัวของเกษตรกร

วงเ งินรวม 20,000 ล้ านบ าท วงเงิ นกู้ร ายละไม่เกิน 10,000 บ าท

อัตร าดอกเบี้ยคงที่เพียงร้อยละ 0.1 ต่อเดือน กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน

นับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน

ขณะเดียวกันยังสามารถแบ่งงวดชำระได้ ตามความสามารถในการชำระคืน

โดยปลอดชำระคืนต้นเงิ นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้

เริ่มเปิ ดให้ขอสิ นเชื่ อทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 มกร าค ม ถึง 30 มิถุนายน 2564

โครงการสิ นเชื่ อฉุ กเ ฉินเสริมสภาพคล่อง ให้แก่ผู้ประกอบการ และสถาบันเกษตรกร

วงเงิ นรวม 10,000 ล้ านบ าท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ (นิติบุคคล)

กลุ่มเกษตรกร กลุ่มบุคคล กองทุนหมู่บ้ านหรือชุมช น องค์กร และสหกรณ์

(ไม่รวมสหกรณ์ออมทรั พย์ข้ าร าชการ/รั ฐวิสาหกิจ) ในพื้นที่ 28 จังหวัดที่อยู่

ในเขตควบคุมสูงสุด ตามประกาศ ศบค. และจังหวัดที่ประกาศเพิ่มเติม

สำหรับสิ นเชื่ อฉุ กเ ฉินเสริมสภาพคล่องคิดอัตร าดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

ระยะเวล าชำระคืนไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันเบิกรับเ งินกู้ แต่ไม่เกิน

วันที่ 31 ธันวาค ม 2565 ปลอดชำระต้นเ งินไม่เกิน 6 เดือนแรกนับแต่วันกู้

เริ่มเปิ ดให้ขอสิ นเ ชื่อตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ธันวาค ม 2564 ที่ ธ.ก.ส. สาข าในพื้นที่

ทั้งนี้สามารถแจ้งความจำนงค์เข้ าร่วมโครงการข้ างต้นกับ ธ.ก.ส.

ผ่ านช่องทาง LINE Official BAAC Family เว็บไซต์ www.baac.or.th

โดยในกรณีแสดงความประสงค์ขอพักชำระหนี้จะปร ากฏข้อความ “ธ.ก.ส.

ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว” เป็นการดำเนินการเส ร็จสิ้ น

หากลู กค้ าแสดงความประสงค์ขอสิ นเ ชื่อให้เลือกประเภทสิ นเชื่ อที่ต้องการและกด

“ถัดไป” จะปร ากฏข้อความ “ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อย”

เป็นการดำเนินการเสร็ จสิ้ น และช่องทาง Call Center 02 555 0555 หรือที่ สาข า ธ.ก.ส.ในพื้นที่

ขอบคุณข้อมูลundaca