ออมสิน เผย สินเ ชื่อสวั สดิการ กู้ได้สูง 5ล้ าน

สินเ ชื่อสวัสดิการพนั กงานหน่ วยงานเอ กช น ให้บริการทั้งแบบใช้บุคค ลค้ำประกั น

และใช้ห ลักท รัพย์ค้ำประกั น ระยะเวลาชำระเงิ นกู้ กรณีใช้บุคค ลค้ำประกั นให้กู้ได้ไม่เกิน 7 ปี

และกรณีใช้ห ลักทรั พย์ค้ำประกั น ให้กู้ได้ไม่เกิน 30 ปี (ขึ้นอยู่กับประเ ภทสินเ ชื่อ)

โดยนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงิ นกู้และดอกเ บี้ยงวดแรกตามที่กำห นดในสัญญา ยกเ ว้น

กรณีใช้ที่ดินเป็นห ลักทรั พย์ค้ำประกั นให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี

1. กรณีใช้บุคค ลค้ำประกั น กรณีหน่ วยงานทำข้ อตกล งกับธนาค าร (ส่วนกล าง)

ให้กู้ได้สูงสุด ไม่เกิน 30 เท่าของเงิ นเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินร ายละ 1,500,000 บ าท กรณีสาขาติ ดต่อหน่ วยงาน

โดยต รง ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิ น 10 เท่าของเงิ นเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินร ายละ 1,000,000 บ าท

2. กรณีใช้ห ลักท รัพย์ค้ำประกั น ให้กู้ไม่เกินร ายละ 5,000,000 บ าท โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้ อยละ 90 ของ

ร าค าประเมิ นหลั กทรั พย์ที่ดินพร้อมอาค าร หรือ ไม่เกินร้ อยละ 85 ของร าค าประเมิ นห้องชุด

ทั้งนี้ กรณีใช้ที่ดินเป็นห ลักท รัพย์ ค้ำประกั น ให้กู้ได้ไม่เกินร้ อยละ 80 ของร าค าประเมินที่ดิน และไม่เกิน 2,000,000 บ าท

คุณสมบั ติ

– เป็นลู กจ้ าง หรือพนั กงานบริษั ทเอกช น

– เป็นลู กจ้ างของสถาบั นการศึ กษาเอกช น สถาบั นการเงิ น องค์กรอื่น ๆ ตามที่มีก ฎหมา ย

เฉพาะจัดตั้งขึ้น และนิติบุคค ลอื่นตามที่ธนาค ารกำหนด

– มีอายุค รบ 20 ปีบริบู รณ์ และเมื่อรวมอ ายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงิ นกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

– เป็นผู้ฝากเงิ นประเ ภทเผื่อเรี ยกของธนาค าร