Smart Money กรุงไทย ปล่ อยกู้ 1 ล้ าน ไม่ต้ องค้ำ

ข่ าวดี! สำหรั บประชาช นและผู้ประก อบการร ายย่อยทั่วไป “ธนาค ารกรุงไ ทย” ออกสินเชื่ อ

“สินเชื่ อกรุงไ ทย Smart Money” ปล่ อย “เงิ นกู้” วงเงิ นสูงสุด 1 ล้ านบ าท เพื่อเพิ่มสภ าพคล่อง

โดย “กรุงเ ทพธุรกิจ ออนไ ลน์” รวบรวมข้อมู ลเกี่ ยวกับสินเชื่ อดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจ ารณาและเตรีย มตั วก่อนขอสินเชื่ อ ดังนี้

คุณสมบั ติผู้กู้ “สินเชื่ อกรุงไ ทย Smart Money”

– บุคค ลทั่วไปที่มีร ายได้ต่อเดือนขั้ นต่ำ 30,000 บ าท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

– เจ้าของร้ านค้ าร ายย่อยทั่วไป มีร ายได้สุ ทธิขั้ นต่ำ เดือนละ 30,000 บ าท เปิ ดร้ านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

– ไม่มีประวั ติเสี ยห ายด้ านการเงิ น ไม่มีห นี้สินล้นพ้นตั ว

– ไม่ต้องจำเป็นต้องมีบั ญชีเงิ นเดือนผ่านธนาค ารกรุงไ ทย

เอกส ารที่ใช้ส มัคร “สินเชื่ อกรุงไ ทย Smart Money”

1. สำเนาบั ตรประจำตั วประชาช น

2. สำเนาทะเบี ยนบ้ าน

3. บั ตรประจำตั วพนั กงาน (ถ้ามี)

4. ต้นฉบับหนั งสือรับรองร ายได้ หรือสลิ ปเงิ นเดือนล่ าสุด หรือต้นฉบับหลั กฐ านอื่นที่แส ดงร ายได้ที่เชื่ อถือได้

5. Statement บุคค ลทั่วไปที่มีร ายได้ประจำ ใช้ Statement ย้ อนหลังมากกว่า 3 เดือน

เจ้าของร้ านค้ าร ายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเ นินธุ รกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนั งสือรับรองการจดทะเ บียน

(หากมี) หรือสำเนาทะเ บียนการค้ า (หากมี)

6. เอกส ารใบแ จ้งยอดบั ญชีสินเชื่ อบุคคล สินเชื่ อบั ตรเค รดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกส ารอื่นในลั กษณะเดียวกัน

หากต้องการกู้เพื่อชำระค่ าสินเ ชื่อ ทั้งนี้ ไม่ต้องมีห ลักประกั น หรือคนค้ำประกั น

ข้อมูลbangkokbiznews