แจ้ งวันรู้ผลทบท วนสิทธิ เร าช นะ พร้ อมวันโอนเ งิน เข้าเป๋าตัง

สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิเร าช นะ ที่ล่าสุดเ ปิดให้ลงทบทวนสิทธิกันแล้วนะครับ เ ช็คร ายละเอียด เร าช นะ เ ปิดทบทวนสิทธิ์ 2 รอบ

เ ช็ควันประกาศผล เ งินโอนเข้าแอพฯเป๋าตัง สำนักงานเศ รษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ชี้แจง โครงการ เร าช นะ กรณีเ ปิดให้ทบทวนสิทธิ์

ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. ถึงวันที่ 8 มี.ค. 64 ผ่านเว็บไซต์ www.เร าช นะ.com จำนวน 2 รอบ

ปุ่มสีเหลืองทบทวนสิทธิ

รอบ 1

วันที่ 8 ก.พ. – 21 ก.พ.64

ประกาศผล วันที่ 4 มี.ค. 64

เ งินโอนเข้าแอปเป๋าตัง วันที่ 11 มี.ค. 64

รอบ 2

วันที่ 22 ก.พ. – 8 มี.ค. 64

ประกาศผล วันที่ 19 มี.ค. 64

เ งินโอนเข้าแอปเป๋าตัง ในวันที่ 25 มี.ค. 64

ช่องทางต่างๆ ติดต่อเกี่ยวกับ เร าช นะ

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเร าช นะ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง 02-111-1144

การใช้งานสิทธิผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ 02-109-2345 จ – ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดร าชการ)

ร้ านค้ าธงฟ้าประชารั ฐ สำหรับร ายการรับเ งินภาครั ฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเ งิน 02-111-9999 กด 3 – 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนเร าช นะ ผ่านระบบอัตโนมัติ 02-111-1144 กด 2 – 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบวงเ งินสิทธิคงเหลือเร าช นะ ผ่านระบบอัตโนมัติ 02-109-2345 กด 3 – 24 ชั่วโมง

คุณสมบั ติผู้ได้รับสิทธิเร าช นะ และข้อเสนอแนะโครงการฯ 02-273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431,

และ 3444 จ – ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดร าชการ)

ข้อมูลbangkokbiznew