สี กระเป๋าสต างค์ ดูดทรั พย์รับโ ชค ต ามวันเ กิด เสริมดว งทุ กด้าน

เข้าสู่ปี 2564 หลายคน อาจจะรู้สึกอย ากเปลี่ยนกระเป๋าสต างค์ใบใหม่ เพิ่มความเฮง ความปัง ให้กับชี วิต

แต่จะเลือกกระเป๋าสต างค์สีไหน ให้เข้ากับตั วเองนั้น ย่อมต้องมีเคล็ดลับ

วันอาทิตย์

คนเ กิดวันอาทิตย์มักจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูง แต่ก็อาจจะเป็นคนใจร้อน ทำอะไรรวดเร็ว และมีความวู่วามเป็นบ างครั้ง

โดยสีกระเป๋าถูกโฉลกของวันอาทิตย์ คือ

สีแดง สีชมพู และสีโอลด์โรส ช่วยเสริมเรื่องอำนาจบ ารมีและความเป็นผู้นำ

สีเหลือง สีเหลืองอ่อน สีข าวและสีเทา เสริมดว งเรื่องสุขภาพ ปลอดโ รคภั ยไข้เ จ็บ

สีเขียวอ่อนหรือสีเขียวแก่ เสริมเรื่องโ ชคลาภ

สีดำ สีม่วง หรือสีน้ำต าลเข้ม เสริมให้มีทรั พย์และเ งินทองไหลมาเทมา

ส่วนสีกระเป๋าสต างค์คนเ กิดวันอาทิตย์ที่ไม่ควรใช้ จะเป็นสีน้ำเ งิน สีฟ้า และสีคร าม

วันจันทร์

คนเ กิดวันจันทร์เป็นคนที่มีศิลปะทางด้านวาจาและมักเป็นคนอ่อนไหวง่าย หากมีความรักก็มักเป็นความสัมพันธ์แบบที่ไม่ค่อยจริงมากนัก

สีกระเป๋าถูกโฉลกสำหรับคนเ กิดวันจันทร์ ก็คือ

สีเหลือง สีเหลืองอ่อน สีข าว สีเทา สีเขียวอ่อน หรือสีเขียวแก่ ช่วยเสริมบุคลิกความอ่อนโยนและใจเย็นให้คนรอบข้างหลงใหลและเมตต า

เป็นการเสริมอำนาจและบ ารมีไปในตั ว

สีชมพู หรือสีโอลด์โรส เสริมเรื่องสุขภาพให้แข็งแ รง ไม่ป่ว ยไข้

สีดำ สีม่วง หรือสีน้ำต าลเข้ม ช่วยเสริมเรื่องโ ชคลาภให้พบเจอแต่สิ่งดีๆ ทำการใดก็สำเร็จลุล่วง

สีเหลืองเข้ม สีทอง สีส้ม สีแสด ช่วยเสริมเรื่องเ งินทอง ทรั พย์สมบัติ ทำมาค้ าขึ้น เ งินไหลมาเทมา

สีกระเป๋าสต างค์ที่คนเ กิดวันจันทร์ไม่ควรใช้ คือสีแดง

วันอังค าร

คนที่เ กิดวันอังค ารถือเป็นคนที่มีความทะเยอทะย านและต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงเป็นคนที่ตรงไปตรงมา คือ

สีชมพู สีโอลด์โรส สีดำ สีม่วง หรือสีน้ำต าลเข้ม สีเหล่านี้จะช่วยเสริมเรื่องความทะเยอทะย านให้คุณสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

และช่วยในเรื่องอำนาจและบ ารมีได้ดี

สีเขียวอ่อนหรือสีเขียวแก่ ช่วยเสริมเรื่องสุขภาพให้คนเ กิดวันอังค ารมีสุขภาพร่ างกายที่แข็งแ รง ไม่เ จ็บป่ว ยได้ง่าย

สีเหลืองเข้ม สีทอง สีส้ม สีแสด เป็นสีที่ช่วยเสริมเรื่องโ ชคลาภ ให้เพื่อนๆพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดทั้งปี

สีเทาเข้ม ช่วยเสริมเรื่องของเ งินทองและทรั พย์สมบั ติให้มีร ายได้เพิ่มขึ้น ค้ าข ายร่ำร วย และเก็บเ งินอยู่

ส่วนสีกระเป๋าสต างค์ต ามวันเ กิดที่คนเ กิดวันอังค ารไม่ควรใช้ จะเป็นสีเหลืองอ่อนและสีข าว

วันพุธ

คนที่เ กิดวันพุธกลางวันเป็นคนขยันทำมาหากินและมีความสุขขุมรอบคอบ แต่ในบ างครั้งก็อาจจะไม่ค่อยมั่นใจในตั วเองนัก

รวมถึงไม่ค่อยกล้าตั ดสินใจในเรื่องต่ างๆ สีที่จะเข้ามาช่วยเสริมดว งให้กับคนเ กิดวันพุธกลางวันก็คือ

สีเขียวอ่อน สีเขียวแก่ สีเหลืองเข้ม สีทอง สีส้ม หรือสีแสด ที่จะเข้ามาช่วยเสริมความเป็นผู้นำและความมั่นใจให้กับเพื่อนๆให้มีการตั ดสินใจที่เด็ดขา ดขึ้น

รวมถึงเสริมอำนาจบ ารมีให้ดียิ่ งขึ้น

สีดำ สีม่วง หรือสีน้ำต าลเข้ม ช่วยเสริมให้เพื่อนๆที่เ กิดวันพุธมีสุขภาพแข็งแ รงสมบูรณ์ ปลอดโ รคภั ยไข้เ จ็บ

สีเทาเข้ม: ช่วยเสริมเรื่องโ ชคลาภให้พบเจอแต่คนดีๆและสิ่งดีๆในชี วิต

สีน้ำเ งิน สีฟ้า และสีคร าม ช่วยเสริมเรื่องเ งินทองและทรั พย์สมบั ติให้ร่ำร วยสมใจ

ส่วนสีกระเป๋าสต างค์ต ามวันเ กิดที่ไม่เหมาะกับคนเ กิดวันพุธกลางวัน จะเป็นสีชมพูและสีโอลด์โรส

วันพฤหัสบดี

คนเ กิดวันพฤหัสบดีเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ อีกทั้งยังขยันอดทน เหมาะเป็นครูบ าอาจารย์ที่คอยให้ความรู้แก่คนอื่น

สีที่เหมาะกับคนเ กิดวันพฤหัสบดี คือ

สีเหลืองเข้ม สีทอง สีส้ม สีแสด สีน้ำเ งิน สีฟ้า และสีคร าม ช่วยเสริมเรื่องความเป็นผู้นำและอำนาจบ ารมีให้กับตำแหน่งและหน้าที่การงาน

หรือธุรกิจของเพื่อนๆ

สีเทาเข้ม ช่วยเสริมเรื่องสุขภาพให้ปลอดโ รคภั ยไข้เ จ็บและแข็งแ รงอยู่ตลอด

สีแดง ช่วยเสริมความโ ชคดี ให้พบแต่โ ชคลาภและสิ่งดีๆในชี วิต

สีเหลืองอ่อน สีข าวและสีเทา ช่วยเสริมเรื่องเ งินทองและทรั พย์สมบั ติ ทำให้เก็บเ งินอยู่และมีร ายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนสีกระเป๋าสต างค์ต ามวันเ กิดที่ไม่เหมาะสำหรับคนเ กิดวันพฤหัสบดีก็คือสีดำ สีม่วง และสีน้ำต าลเข้ม

วันศุกร์

คนเ กิดวันศุกร์เป็นคนที่มีความคิดสร้ างสรรค์ มีจินตนาการสูง รวมถึงยังเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างและรักสวยรักงาม

จนในบ างทีหลายๆคนก็บอกว่าคนเ กิดวันนี้เจ้าชู้ สีที่เหมาะกับคนเ กิดวันศุกร์ก็คือ

สีน้ำเ งิน สีฟ้า สีคร าม สีเหลือง สีเหลืองอ่อน สีข าว และสีเทา ที่จะช่วยเสริมเรื่องการตั ดสินใจเด็ดเดี่ยว และเรื่องอำนาจบ ารมีให้มีความเป็นผู้นำ

สีแดง ช่วยเสริมเรื่องสุขภาพให้คนเ กิดวันศุกร์มีภูมิต้ านทานโ รคที่ดีและไม่ค่อยเ จ็บป่ว ย

สีชมพูหรือสีโอลรส ช่วยเสริมให้มีโ ชคลาภและสิ่งมงคลเข้ามาในชี วิต

สีเขียวอ่อนหรือสีเขียวแก่ ช่วยเสริมให้มีเ งินทองไหลมาเทมา ทรั พย์สมบั ติมั่งคั่ง

ส่วนสีกระเป๋าตังค์ต ามวันเ กิดที่คนวันศุกร์ไม่ควรใช้ ก็คือสีเทาเข้ม

วันเสาร์

คนเ กิดวันเสาร์เป็นคนที่มีความมั่นใจในตั วเองสูงแต่ก็ดูเงียบขรึมในเวลาเดียวกัน คนเ กิดวันเสาร์ก็เป็นคนที่มีสติปั ญญาดี

สามารถแก้ปั ญหาสิ่งต่ างๆได้รวดเร็วโดยสีที่เหมาะกับคนเ กิดวันเสาร์ก็คือ

สีดำ สีม่วง สีน้ำต าลเข้ม และสีเทาเข้ม ช่วยเสริมเรื่องอำนาจบ ารมีให้มีผู้คนรักใคร่และวางใจมากยิ่ งขึ้น

สีเหลืองเข้ม สีทอง สีส้ม สีแสด: ช่วยเสริมให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแ รง ห่างไกลโ รคภั ยไข้เ จ็บ

สีน้ำเ งิน สีฟ้า สีคร าม ช่วยเสริมให้มีโ ชคลาภ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชี วิต

สีแดง ช่วยเสริมเรื่องเ งินทองและทรั พย์สมบั ติให้มีร ายได้เข้ามาทุ กทาง

ส่วนสีกระเป๋าสต างค์ต ามวันเ กิดที่คนวันเสาร์ไม่ควรใช้ ก็คือสีเขียวอ่อนและสีเขียวแก่

เฮงๆ ร วยๆ ตลอดปี

ที่มาshopee