8ต้นไม้ม งคล ที่บ้ านต้องมีเพื่อเส ริมดว ง

ไปหามาปลูกด่วน…สำหรับ 8 ต้นไม้มงคล ที่ช่วยเสริมดว ง ดึดดูดทรั พย์เข้าบ้ าน แต่จะมีต้นไม้มงคลอะไรบ้ างนั้น Horoworld.com

มีเคล็ดลับ เสริมดว งการเ งิน ด้วยการปลูกต้นไม้เสริมดว ง มาไว้ที่นี่แล้ว

-กวักเ งินกวักทอง กวักเ งินกวักทอง ต้นไม้มงคล ที่มีความเ ชื่อว่า จะช่วยนำเ งินทองมาให้เจ้าของบ้ าน และผู้อยู่อาศัยให้ร่ำร วยยิ่ ง ๆ ขึ้นไป

เพร าะแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจะช่วยกวักเ งิน กวักทอง และกวักโช คลาภให้เข้ามาในบ้ าน

-ทรั พย์มงคล ทรั พย์มงคล ต้นไม้มงคล เสริมโช คลาภ เรียกเ งินทอง ค้ าข ายคล่อง หากปลูกไว้ติดบ้ านท่านว่า บ้ านนั้นจักมีกินมีใช้ไม่มีวันหมด

เ งินไหลกอง ทองไหลทับ

-วาสนาเก้าชั้น วาสนาเก้าชั้น เ ชื่อว่า บ้ านใดที่ปลูกต้นวาสนาอธิ ษฐานไว้ประจำบ้ าน จะทำให้เกิ ดความสุข สมหวังในชี วิต

และเ ชื่อว่าบ้ านใดที่ปลูกต้นวาสนาอธิ ษฐานจะทำให้มีโช ควาสนา เนื่องจากเป็นไม้เสี่ ยงทาย คือ ถ้าหากผู้ใดดูแลรักษารดน้ำพรวนดิน

ใส่ปุ๋ยอย่ างดี จนต้นวาสนาออกดอก จะช่วยให้คนในครอบครัวนั้นได้รับโช คลาภ

-ต้นเ งินเต็มบ้ าน ต้นเ งินเต็มบ้ าน ต้นไม้มงคล เ ชื่อว่าปลูกเพื่อเส ริมความเป็นมงคล ความเจริญรุ่งเรืองให้กับชี วิต หน้าที่การงาน

และมีเ งินทองกองเต็มบ้ านอีกด้วย

-โช คเก้าชั้น โช คเก้าชั้น เป็นต้นไม้มงคลมีลักษณะลำต้นและใบที่สวยงามมีความเ ชื่อว่า หากปลูกไว้ในบ้ านจะช่วยเสริมสิริมงคล

มีแต่ความโช คดี ดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามา หากใครค้ าข ายอยู่ก็จะช่วยให้ข ายดิบข ายดี

-เขียวหมื่นปี เขียวหมื่นปี ต้นไม้มงคล ซึ่งมีความเ ชื่อเขียวหมื่นปี หากใครปลูกไว้ จะทำให้ผู้ปลูกมีอายุยืน สุขภาพแข็งแ รง

และนิยมนำไปมอบเป็นของขวัญในทุ กโอกาสได้

-กุมารเรียกทรั พย์ กุมารเรียกทรั พย์ ต้นไม้มงคล มีความเ ชื่อว่า ปลูกแล้วมีโช คมีลาภไม่ข าด ค้ำคูณเจ้าของ มีทรั พย์สินเ งินทองจากหน้าที่การงาน

-กวักมรกต กวักมรกต ต้นไม้มงคล เ ชื่อว่า หากปลูกติดบ้ านไว้จะช่วยเรื่องโช คลาภ กวักเ งินกวักทองเข้าบ้ าน และยังช่วยดูดสารพิษภายในบ้ านได้อีกด้วย

ข้อมูลkhaophuket