ก สิกรให้กู้30,000 ไม่ต้อง ค้ำ

สินเ ชื่อกสิกร30,000ไม่ต้องใช้หลั กท รัพย์ ก็กู้ได้

เ งินให้กู้ยืม สินเ ชื่อ จากทาง ธนาค าร กสิกรไทย ที่กำลัง นิยม กันอย่ างมาก

ที่มี ชื่อว่า สินเ ชื่อ เ งินด่วน กสิกร Xpress Loan

ไม่ว่า จะขอกู้ยื มเ งิน 10,000 – 30,000 บ าท หรือ 50,000 – 100,000 บ าท

และ สูงสุด 1,500,000 บ ก็ไม่ต้องใช้ หลักท รัพย์ และ บุลคล มา ค้ำ ประกัน แต่อย่ างได

และ นอกจากนี้ เอกส ารที่จะต้องใช้ ในการ สมัคร ขอสินเ ชื่อ เ งินด่วน กสิกร Xpress Loan

จากทาง ธนาค าร กสิกรไทย ก็ไม่ได้ใช่เอกส ารอะไรให้ยุ่งย ากเลย ใช้เพียงแค่ บั ตรประชาช น เพียงใบเดียว

สินเ ชื่อ เ งินให้กู้ยืม เ งินด่วน Xpress Loan สามารถสั ครกันได้ง่ายๆ รับเ งิน พร้อมใช้

และยังผ่อนกันแบบสบ ายๆ เพียงมี เ งิเดือน ผ่านทาง บัญชี 10,000 บ าท ก็กู้ ได้แล้ว

และยัง เปิ ดกว้าง ให้กับหลายๆ อาชีพ เช่ น พนักงาน ประจำ/อาชีพ อิสระ/ผู้ประกอบการ

ก็ยื่นกู้ได้ ใน สินเ ชื่อที่มี ชื่อว่า สินเ ชื่อ เ งินด่วน กสิกร Xpress Loan

ใครยืมเ งินได้บ้ าง

เ งินให้กู้ยื ม สินเ ชื่อ เ งินด่วน Xpress loan ใครที่สามารถสมั ครได้บ้ าง

ผู้ที่ ขอ ยื่น กู้ สินเ ชื่อ เ งินด่วน Xpress Loan ได้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

(1.) พนั กงาน ที่มี ร ายได้ 7,500 – 15,000 บ าท ต่อเดือน

(2.) เจ้าของ กิจการ ที่มี ร ายได้ เกิน 20,000 บ าท ต่อเดือน ขึ้นไป

(3.) ผู้ประกอบ อาชีพ อิสระ ที่มี ร ายได้ 20,000 บ าท ต่อเดือน ขึ้นไป

ขั้นต อนในการ สมัคร สินเ ชื่อ

ขั้นต อนในการ สมัคร สินเ ชื่อ เ งินด่วน Xpress loan ผ่านแอป K PLUS

(1.) โหลดแอ ปพลิเ คชัน K PLUS ของ กสิกร และ สมั ครใช้งานให้เรี ยบร้อย

(2.) ใส่รหัส ยืนยัน ตั วตน เข้าใช้ แอป K PLUS

(3.) กด เมนู สินเ ชื่อ ที่ฝั่งซ้ าย ของ หน้าจอ โทรศั พย์

(4.) กดไปที่ สินเ ชื่อ เ งินด่วน

(5.) กดปุ่ม สนใจ ให้ ติดต่อ กลับ

(6.) รอ เจ้า หน้า ที่ โท รติดต่อกลับ เพื่อยื่น เอกส าร ตามกระบ วนการ

ข้อมูลsara1000update