ค ลังเผย ม33 เร ารักกัน สมั ครได้ 21 กุมภ าพั นธ์ นี้

ผู้ประกันตน มาตร า 33” ในระบบประกันสังคม ที่ขณะนี้กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ออกมาตรการมาช่วยเหลือเยี ย วย า ม.33 เร ารักกัน

เนื่องจากเป็นอีกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

จากที่ก่อนหน้าที่เกิ ดการเรียกร้องจากกลุ่มผู้ประกันตน มาตร า 33 จากการที่ไม่ได้รับสิทธิในมาตรการเร าช นะ

เนื่องจากมุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มผู้มีร ายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร บัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ

(บัต รคนจน) รวมถึงกลุ่มที่มีสิทธิคนละครึ่งหรือเร าเที่ยวด้วยกัน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ก.พ.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รั ฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ได้ออกมายืนยันถึงความคืบหน้ามาตรการ ม.33 เร ารักกัน ว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรั ฐมนตรี

และรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรั ฐมนตรี ได้กำชับให้ช่วยดูแลพี่น้องแรงงานจากผลกระทบ

รวมทั้งนายจ้าง ผู้ประกอบการให้เหมือนคนในครอบครัว

ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่ างต้องปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย

และได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานหารือกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ

สภาพัฒนาเศ รษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อหาแนวทางการในการเพิ่มการเยี ย วย า แก่ผู้ประกันตน

มาตร า 33 ให้เท่าเทียมกับกลุ่มอื่นๆ ที่รั ฐได้ช่วยเหลือไปแล้ว

ทั้งนี้เพื่อแบ่งเบ าภาระค่ าครองชีพของผู้ประกันตน มาตร า 33 ที่ได้รับผลกระทบรั ฐบ าลจึง

เ ยี ย ว ย าร า ยละ 4,000 บ าท โดยมีเ งื่อนไข 4 ข้อหลักๆ ดังนี้

1) ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

2) เป็นผู้ประกันตนมาตร า 33

3) ไม่เป็นผู้มีบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐ

4) ไม่มีเงิ นฝากในสถาบันการเงิ นรวมกันเกิน 500,000 บ าท

ซึ่งค าดว่าจะมีผู้ประกันตน มาตร า 33 เข้าข่า ยมีสิทธิได้รับเงิ นเยี ย วย าในครั้งนี้

จำนวน 9.27 ล้านคน ใช้วงเงิ นทั้งสิ้นประมาณ 37,100 ล้านบ าท

อย่ างไรก็ตาม ธนาค ารกรุงไทยได้ยืนยันระยะเวลาการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ มาแล้ว โดยกำหนดไทม์ไลน์ ดังนี้

21 ก.พ. – 7 มี.ค.64 ลงทะเบี ย นผ่านเว็บไซต์ www.ม33เร ารักกัน.com และตรวจสอบการได้รับสิทธิ

8-14 มี.ค.64 ธนาค ารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง

15 – 21 มี.ค.64 กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

22, 29 มี.ค.64 และ 5,12 เม.ย.64 ได้วงเงิ นผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

22 มี.ค. 31 พ.ค.64 เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้ าและบริการ โยสามารถใช้ได้กับร้ านค้ าภายใต้โครงการเร าช นะ

ข้อมูลrapidnews