ออ มสินให้กู้ได้สูงถึง200,000 ไม่ต้องค้ำ

วันนี้แอดมินก็มีสินเชื่ ออีกหนึ่งตัวมาแนะนำกัน ซึ่งเป็นสินเชื่ อจากทางธนาค ารออมสิน ที่ให้กู้ได้สูงสุด 200,000

ไม่ต้องใช้คนค้ำประกัน ซึ่งเป็นบริการสินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยืมดีๆจากทางธนาค ารออมสิน กับสินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืมที่ชื่อว่า

“สินเชื่ อประชาช นสุขใจ” ให้กู้ยืมเงิ นได้สูงสุงถึง 200,000 บ าทกันเลยนะ โดยที่ไม่ต้องใช้คนค้ำอีกด้วย และยังกู้ง่ายและอนุมัติไว

ทางธนาค ารออมสินให้กู้เพื่อนำไปใช้ในเรื่องที่จำเป็น เช่ น เพื่อเป็นเงิ นหนุนเวียนหรือลงทุนต่างๆ

นำไปต่อยอดให้กับธุรกิจและขยับขย ายธุรกิจ หรือใครที่กำลังเดือนร้อนและกำลังต้องการเงิ นเพื่อนำไปใช้จ่ายหรือชำระห

นี้นอกระบบต่างๆก็แล้วแต่ท่านได้เลยเงื่ อนไขสินเ ชื่อเ งินให้กู้ยืมสินเชื่ อประชาช นสุขใจ

– ให้กู้เพื่อเป็นเ งินทุนหรือเป็นเงิ นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจเพื่อทดแทนการใช้ห นี้นอกระบบ

ร ายละเอียดสินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืมสินเชื่ อประชาช นสุขใจ

– ให้กู้ได้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน เริ่มที่ 10,000 บ าท ถึงจนถึง 200,000 บ าท

เมื่อรวมจำนวนเงิ นกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่ อโครงการธนาค ารประชาช นทุ กประเภทกับจำนวนเงิ นที่ขอกู้ในครั้งนี้

ณ วันที่ทำนิติกร รมสัญญาจะต้องไม่เกิน 200,000 บ าทต่อร าย

อัตร าดอกเบี้ ย

– อัตร าดอกเบี้ ยในกรณีที่ผิดนัดไม่มีการชำระห นี้ ให้เป็นไปตามประกาศของทางธนาค าร

เรื่องอัตร าดอกเบี้ ยเงิ นกู้ยืมสินเ ชื่อโครงการธนาค ารประชาช น

ระยะเวลาชำระคืนสินเ ชื่อเงิ นให้กู้ยืมประชาช นสุขใจ

– ระยะเวลาการชำระคืนเงิ นกู้และดอกเบี้ ยสินเ ชื่อ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือ 36 งวด และไม่เกิน 10 ปี หรือ 120 งวด

วิธีคิดคำนวณการชำระคืนเงิ นกู้

– ชำระเ งินต้นและดอกเบี้ ยเป็นงวดร ายเดือน

– ชำระห นี้แบบอัตร าดอกเบี้ ยคงที่ Flat Rate

คุณสมบัติผู้สมัคร

– ผู้ประกอบการร ายย่อย เช่ น ค้ าข าย และ ผลิตสินค้ าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

– บุคคลธรรมดามีสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้ยืมกับระยะเวลาที่ชำระเ งินจะต้องไม่เกิน 60 ปี

ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปี ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติก รรมสัญญาด้วย

– มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนติดต่อได้

– มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอน

– มีความสามารถผ่อนชำระห นี้คืนทางธนาค าร

– เ ปิดบัญชีเ งินฝากเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิ น

– ไม่เป็นลู กจ้างและพนักงานหรือผู้บริหารหรือก รรมการของทางธนาค ารออมสิน

หลักประกัน

ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ ออุตสาหกร รมขนาดย่อม บสย. โครงการค้ำประกันสินเชื่ อเพื่อให้ผู้ประกอบการ

Micro Entrepreneurs ค้ำประกัน ค้ำประกันได้ไม่เกิน 200,000 บ าท ดังนี้

– กู้ยืมตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บ าท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ ออุตสาหกร รมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้เต็มวงเงิ น

– กู้ยืมตั้งแต่ 50,001 – 200,000 บ าท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ ออุตสาหกร รมขนาดย่อม (บสย.)

ร่วมกับบุคคลค้ำประกันโดยผู้ค้ำประกันจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. อายุ 20 ปีขึ้นไป

2. มีร ายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 9,000 บ าทขึ้นไป จำนวน 1 คน

3. ไม่เป็นพนักงานของทางธนาค ารออมสิน

สำหรับใครที่กำลังสนใจสินเชื่ อตั วนี้ สินเ ชื่อประชาช นสุขใจ ก็สามารถติดต่อได้ที่ธนาค ารออมสินทุ กสาขาทั่วประเทศนะคะ

ขอบคุณที่มา ธนาค ารออมสิน