ทบท วนสิทธิ์ เร าช นะ ยื่นได้ถึง 9 มีนาคม นี้

วิธียื่น “ทบทวนสิทธิ์ เร าช นะ” หลังตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน www.เร าช นะ.com แล้วไม่ผ่านการคัดกรอง

หลังจากโครงการ “เร าช นะ” เ ปิดให้ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.ที่ผ่านมา แต่พบว่ามีผู้ใช้งานที่ไม่ได้สิทธิ์

เนื่องจากมีร ายได้เกิน 300,000 บ าท ในปีภาษี 2562 หรือถูกระบุว่าเป็นผู้ประกันตน ม.33

ซึ่งมีเสียงสะท้อนว่าพลาดสิทธิ์เพร าะระบบได้ข้อมูลไม่ถูกต้องนั้น

ล่าสุด วันที่ 8 ก.พ.64 ผู้สื่อข่า วร ายงานว่า เว็บไซต์ www.เร าช นะ.com ได้เ ปิดให้ผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์ เร าช นะ แล้ว ไม่ผ่านการคัดกรอง

สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 มี.ค. 64

ขั้นตอนทบทวนสิทธิ์ เร าช นะ มีดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.เร าช นะ.com

2. กดคำว่า “ทบทวนสิทธิ์” (ปุ่มสีเหลือง)

3. ระบบจะแสดงข้อความว่า “ข้าพเจ้ายินยอมและรับทร าบว่า ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิ์ถือเป็นที่สุด”

จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตั ว

หมายเลขบัต รประจำตั วประชาช น 13 หลัก

ชื่อภาษาไทย

นามสกุลภาษาไทย

วัน / เดือน / ปีเ กิด

4. กดคำว่า “ขอทบทวนสิทธิ์”

อย่ างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง ตามคุณสมบั ติที่คณะรั ฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64

และกระทรวงการคลังจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิ์เป็นอันสิ้นสุด.

ข้อมูลthairat