เผย 3ร าศีมีเกณฑ์ได้โช คล าภก้อนโต

อันดั บ 3 ร าศีตุลย์ (17 ต.ค. – 15 พ.ย.)

ถือว่าเป็นร า ศีที่ด วงดีเรื่องการเ งินมากพอสมควร หากหวังเงิ นก้อนเล็ก

อันนี้จะมีโอกาสได้สมใจ แต่ถ้าหวังเงิ นก้อนใหญ่ ก็มีโอกาสได้เช่ นกัน แต่ต้องใช้เวล าสักนิดนึง

ส่วนเรื่องของโช คล าภนั้น ชาวร าศีตุลมีโอกาสได้กับเขาเหมือนกัน

แ ม้ว่าจะไม่มาก แต่ก็ทำให้จิตใจกระชุ่มกระชวยพอสมควร

อันดั บ 2 ร าศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

เป็นร าศีที่ดว งดี เนื่องจากดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกดุมภะย้ ายมาทับด วงชะต า

แบบนี้เขาเรียกว่าเงิ นทับตัว ก็จะมีโอกาสทางการเงิ นเข้ามา

เรื่องร ายได้ไม่น่าเป็นห่วงเพราะจะมีเงิ นมีทองเข้ากระเป๋าเรื่อยๆ

แ ม้ไม่ใช่เ งินก้อนใหญ่แต่ก็อุ่นใจเพราะมีเ งินติดกระเป๋าตลอด

ส่วนเรื่องโช คล า ภนั้นมีโอกาสมาก มีโอกาสได้ล าภเพราะการทำบุญ

การภาวนากับสิ่งศัก ดิ์สิ ทธิ์ หากไหว้พระไหว้เจ้าเยอะๆ ทำบุญมามาก

ก็มีโอกาสสมหวังเรื่องโช คล าภอยู่นะคะ

อันดั บ 1 ร าศีเมษ (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

ด วงเรื่องเงิ นๆ ทองๆ ค่อนข้ างที่จะโดดเด่นมาก หากที่ผ่ านมามีปัญ หา

ก็จะมีความร าบรื่นมากขึ้นแถมดว งยังมีโอกาส ได้เงิ นจากช่องทางให ม่ๆ อาชีพใ หม่

รวมถึงเรื่องโช คล าภ ชาวร าศีเมษมีโอกาสได้โช คล าภ ได้เงินแบบไม่ค าดคิด อยู่ดีๆ

ก็ได้มาแบบไม่ตั้งใจแต่ด วงยังมีเกณฑ์กระเป๋าเงิ นรั่ว ทางที่ดีควรวางแผนการเงิ นให้ดีจะดีที่สุด

ขอบคุรข้อมูล thairath