รวมวิธีกำจัดเครื่ องซั กผ้าสกปรก

เครื่องซักผ้ าที่ส กปร ก ควรทำต ามนี่ปีละ 3-4ครั้ง

สะอาดเหมือนเครื่ องใหม่เครื่องซั กผ้าที่เป็นเครื่องชิ้น

สำคัญในก า ร ทำคว ามสะอาดนั้น ก็อ าจจะไม่ได้สะอาด

เสม อไปแม้ภา ยนอ กตัวเครื่อง ที่สังเกตเ ห็ นได้ง่ าย

อ าจจะดูไร้ที่ติแต่ภ ายในถังซั กผ้าที่ใช้ง าน

มาเป็นเวลาน าน อาจเต็มไปด้วยคร าบและสิ่งส ก ป ร ก

ที่มองไม่เ ห็ นก็ได้ไม่ต้องกังว ลว่าจะขั้นตอ นที่ยุ่ งย าก

เพราะคนเดี ยวก็สาม ารถทำคว ามสะอาดเครื่องซั กผ้าเองได้

ปลอ ดภั ยกับระบ บของเครื่องและยังช่ วยให้เสื้อผ้าเราสะอ าดยิ่งขึ้นอีกด้วย

ถ้าพร้อมแล้วไปดูเคล็ ดลั บก า รทำค วามสะอ าดเครื่องซักผ้ากั นเลย

ขั้นตอนวิธีท ำเองง่ ายๆ

1) ให้ใช้น้ำส้มสายชู 3 ถ้ ว ยกับน้ำอุ่น 2 ลิ ต ร

ผส มทั้งสองส่วนเข้ าด้วยกั น แล้วใส่ล งในถังเครื่องซั กผ้า

พร้อมเปิ ดให้เครื่องทำ ง า นต่อไปเป็นเวลา 3 นาที

จ ากนั้นให้ปล่อยน้ำคาเครื่องเอ าไว้ 2 ชั่ วโมง

เพื่อให้น้ำส้มส ายชูแ ท ร ก ซึ มเข้าไปท ำค วามสะอาดด้า นใน เ

มื่อครบ 2 ชั่ วโมง ให้เปิดสวิ ทช์ปั้นอีกครั้ง

และรอจ นเครื่องปล่ อยน้ำออ กมาตามขั้นตอนเป็นอันเสร็ จกา รทำค วามสะอาด

2) ใช้เบ กกิ้ งโซดา 1 ถ้ ว ยเทลงในเครื่องซั กผ้า

ที่เปิดน้ำเอ าไว้เต็มถัง จากนั้นให้เปิ ดเครื่องให้ทำ ง า น เป็นเวลา 5 นาที

เพื่อให้ผงเบ กกิ้ งโซดาละลายจ ากนั้นให้หยุดเครื่อง

และปล่อ ยให้น้ำอยู่ในเครื่องซั กผ้าเป็นเวลา 3 ชั่ วโมง

จึงก ดสวิ ทช์ให้เครื่องทำง า นอีกครั้งเป็นเวลา 5 นาทีจึงปล่อยน้ำอ อกจากเครื่อง

3) เครื่องซั กผ้ารุ่นใหม่

ในเครื่องซักผ้ ารุ่นใหม่ จะมีระบบล้ างถังเพิ่ มขึ้นมาเราสามารถใช้ระบบ

ดังกล่ าวนี้ได้เลยโดยอ จใช้น้ำเปล่าหรือใช้เบ กกิ้ งโซดา

ตามขั้นตอนก า ร ล้างเครื่องด้ านบนก็ได้เช่นกัน

4) เครื่องซั กผ้าฝาหน้า

เครื่องฝาหน้ าสามารถทำคว ามสะอาดได้ด้วยก า รใช้ เบ กกิ้ งโซดา 1 ถ้ ว ย

กับน้ำส้มส ายชู 1 ข ว ดเทผส มกันและใส่ลงในเครื่องซั กผ้า

แล้วจึงเปิ ดให้เครื่องทำ ง า นเท่านี้ด้า นในของเครื่องซักผ้าก็สะอ าด

5) ช่องใส่ผงซักฟอ กและช่องน้ำย าปรับผ้านุ่มใช้แปรงสี ฟั นเล็ก

ท ำคว ามสะอ าดโดยขั ดให้ทั่วและใช้ผ้าชุ บน้ำเช็ดซ้ำอี กครั้ง

ในช่องนี้ควรทำคว ามสะอาดซ้ำปีละ 3-4ครั้ง

6) ค วามสะอ าดของเสื้อผ้าเป็นเรื่องสำคัญและเครื่องซั กผ้าก า ร ดูแล

ท ำคว ามสะอาดเครื่องซั กผ้าอ ย่ า งสม่ำเสมอจะช่ ว ยให้เสื้อผ้าของเราสะอ าด

ป ร า ศ จ ากเ ชื้ อโร คและยื ดอายุการใช้งานของเครื่องซั กผ้าได้อีกด้วย

ไขข้อสงสัยสิ่ งส กป ร กในเครื่องซั กผ้ามาจากไ ห น

ค ราบผงซักฝอกน้ำ ย าปรับผ้านุ่มหรือส ารเคมีต่างๆ

ที่ใช้ในก ารซักล้างต กค้ างอยู่ภายในเครื่องหลั งจ ากซั กผ้าเสร็ จแล้ว

พวกตะก อนและหินปูนในน้ำประปา ที่เครื่องซักผ้าดู ดมาใช้ประจำ

ค ราบเหงื่อไคล ค ร า บ อ า ห า รฝุ่นละอองผิ ว ห นังที่ต าย

แล้วไอน้ำมันจากก า ร ประกอบอ า ห า ร ที่ติดกับเสื้อผ้า

ในแต่ละวัน ซึ่งจะมีบ างส่วนต กค้า งสะสมอยู่ภา ยในถังหลังก า รซั กผ้าในแต่ละครั้ง