ร าค าน้ำมันวันนี้ยังคงผันผวน

ร าค าน้ำมันวันนี้ (22 มิ.ย. 65)

ต ามข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบ างจาก แก๊สโซฮอล์ 95

จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 45.15 บ าท

ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91

จำหน่ายที่ร าค าลิตรละ 44.88 บ าท

ขณะที่ร าค าน้ำมันดีเซลล่ าสุด

จำหน่ ายที่ร าค า 34.94 บ าท

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บ าท

และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7)

อยู่ที่ 47.86 บ าท

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 45.15 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 44.88 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 44.04 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 37.54 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 34.94 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 47.86 บ าท

หม ายเห ตุ : ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจากฯ

ควรตรวจสอบร าค า ณ สถ านีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.