เตื อนประชาช นอีก 7วันข้ างหน้ า

กรมอุตุฯเตือนช่วง 22- 24 มิ.ย.นี้ อิทธิพลจากร่องมรสุม

พาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวตอนบน

ส่งผลทำให้ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง

ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักและลมกระโชกแ รง

ขณะที่กทม.มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

และตกหนักบางแห่ง รวม 5 วันเต็ม

วันที่ 20 มิถุนา ยน 2565 กรมอุตุนิยมวิทย า

ค าดการณ์สภาพ อากาศช่วง 7 วันข้างหน้า

หรือตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนา ยน 2565 ว่า

การค าดหมาย ในช่วงวันที่ 20 – 21 มิ.ย. 65

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน

ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อย

แต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแ รงเกิ ดขึ้นได้บ างพื้นที่

ส่วนมากบริเว ณด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ส่วนในช่วงวันที่ 22 – 26 มิ.ย. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่

พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

จะเริ่มมีกำลังแร งขึ้น โดยในช่วงวันที่ 22 – 24 มิ.ย. 65

ร่องมรสุมจะพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน

เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเ วณประเทศเวียดนามตอนบน

ทำให้บริเว ณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง

ภาคตะวันออก และภาคใต้ มีฝนตกหนักและลมกระโชกแร งบางแห่ง

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 22 – 24 มิ.ย. 65 ขอให้ประชาช น

บริเ วณประเทศไทยระวังอันตร ายจากลมกระโชกแ รง

ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม รวมทั้งเพิ่มความระมั ดระวั ง

ในการสัญจรผ่านบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนอง

ส่วนชาวเรือบริเว ณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือ

ด้วยความระมั ดระวั งบริเว ณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย