ใครทำบุญไม่ขึ้นให้ทำต ามวิธีนี้

การกร วดน้ำคือ การอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ซึ่งทำหลังจากการทำบุญ

แต่หล า ยคนอาจจะยังทำไ ม่ถูกต้อง ซึ่งหากเร าทำไ ม่ถูกวิ ธีผู้ที่เร าทำบุญให้นั้นอาจไ ม่ได้รับ

วันนี้เร าเลยจะพามาดูว่าวิ ธีในการกร วดน้ำที่ถูกนั้นเขาทำอ ย่ างไร

ให้ใช้มือขวาจับภาชนะ แล้วใช้มือซ้ายค่อยๆประคอง ค่อยๆรินน้ำใส่ภาชนะที่รองรับ

แล้วก็สวดมนต์ยะถา สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณเคยของบุคคลที่ทำบุญบ่อยๆ

และรับรู้ทั่วกันว่าสิ่งเหล่านี้คือ การกรวดน้ำ

สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หล า ยคน มีความเ ชื่อ และทำกัน มาเนิ่นนาน

เพื่อเป็นการแผ่บุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล้มห า ยจากไป ไ ม่ว่าจะเป็น

เจ้าก ร ร มนายเ ว ร เทวดาประจำตัว บุญกุศลนี้จะส่งไปถึง

สิ่งใดที่เร าเคยทำผิ ดพลาดหรือว่าสิ่งที่เร าไ ม่ได้ตั้งใจ หากเร ากรวดน้ำทำบุญ

ด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจจริง บุญเหล่านั้นจะส่งไปถึงแก่ผู้ที่เร าตั้งใจ

ทำให้เขามีความสุข และช่วยล ดก ร ร มส่วนหนึ่ง

แต่ทว่าการกรวดน้ำนั้นหากต้องการจะให้บุญส่งไปถึงจิต

วิญญ าณที่แท้จริง ให้ได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุด

จะต้องกรวดอ ย่ างถูกวิ ธี สำหรับในวันนี้เรามาทำต ามกันเลยดีกว่าว่า

วิ ธีการกรวดน้ําที่ถูกพอ ดีนั้นจะต้องทำอ ย่ างไร

หล า ยคนยังไม่รู้นะ หล า ยคนยังเข้าใจผิ ดกันอยู่

การกรวดน้ำให้ตัวเองนั้นใช่ว่าจะเป็นการเอาผลบุญให้กับตัวเอง

แต่เป็นการแบ่งบุญกุศลให้กับเหล่าเทวดาต่ างหาก

ซึ่งเหล่าเทวดาประจำตัวจะได้รับผลบุญที่เร าทำ จะเป็นอานิสงส์

ช่วยเร าทำให้เร านั้นไ ม่เ จ็ บป่วย แคล้วคล าดจากภยั นใดๆ

เห ตุที่เร าไ ม่ต้องกร วดน้ำให้กับเจ้าก ร ร มนายเ ว ร ก็เพื่อเสริมพลังให้กับจิตที่คิดไ ม่ดีกับเร า

เหนือ กว่าเทวดาประจำตัว หากเร าทำผิ ดขั้นตอนก็จะถือว่าทำบุญไ ม่ขึ้นนั่นเอง

การกร วดน้ําที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับอานิสงส์สูงสุด

การกร วดน้ำให้กับเหล่าเทวดาทั้งหล า ย จะเป็นการดีต่อตัวเรา

การกรวดน้ำหลังจากที่ได้ตักบาตรทำบุญ เรียกว่าถวายสังฆ ท า น

จะเป็นตัวเ ปิดทางช่วยให้ชีวิตของเร าร าบรื่น ไ ม่มีปัญหา

ขั้นตอนการกร วดน้ำให้กับเทวดานั่นก็คือ แต่ก่อนที่จะกร วดน้ำ ให้สวดบทคาถาต่อไปนี้ก่อน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ให้ท่อง 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิ ญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิต า โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา ทั้งหล า ย ทั้งปวง ที่รั ก ษ าตัวข้าพเจ้า

ขอให้เทวดาทั้งหล า ยทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน

ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมารับเป็นทิพย์พย าน

ขออานิสงค์ ผลบุญ กุศลอันใดที่ข้าพเจ้า (ชื่อ นามสกุล) ที่ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ทั้งปวง

ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดาทั้งหล า ยทั้ง ปวงของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้

ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุ ก ข์ เรื่องที่ทำให้ทุ ก ข์ ไ ม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด

ก็ต าม ทั้งระลึกได้ก็ดี และระลึกไ ม่ได้ก็ดี ไ ม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใด

ขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเทอญ

โดยมาให้ถึงจุดหมาย อ ย่ าได้แวะ อ ย่ าได้เวียนที่ใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ

ขออานิสงค์ ผลบุญดังกล่าวนี้ ได้โปรดกล า ยเป็นโภคท รั พ ย์

ต ามที่ท่านปรารถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

จะทำให้เร านั้นได้ผลบุญถึงเร็วกว่าการอธิษฐานจิต อ ย่ าลืมที่จะแบ่งบุญกุศลให้กับผู้อื่นได้รับรู้

ถือว่าเป็นบุญแห่งการแบ่ง ท า นอันยิ่งใหญ่ แล้วชีวิตของเราจะดีขึ้นในทุกๆ วัน