เผยร ายละเอี ยดบั ตรค นจ นรอบล่ าสุด

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. พัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ ส.ส.กทม. และโฆษกพร รคพลังประชารั ฐ (พปชร)

กล่าวว่า รั ฐบ าลมีข่ าวดี เนื่ องจ ากได้อนุมัติกรอบเวลาลงทะเบี ยน

บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ใหม่ ภายในเดือน ส.ค.นี้ เพื่ออุดช่องโหว่

สำหรับกลุ่มคนที่ตกหล่น ยังไม่สามารถเข้าถึงมาตรก ารได้อย่ างทั่วถึง

รวมทั้งสถานการณ์ CV-19 ที่ส่งผลกระทบต่อค่ าค รองชี พของประชาช น

โดยกระทรวงก ารคลัง เตรี ยมเปิ ดให้ประชาชนที่มีร ายได้น้อย

ลงทะเบี ยนรับสิทธิ บัตรสวั สดิการรั ฐแห่งรั ฐ รอบให ม่ในเดือน ส.ค.65

ซึ่งอยู่ระหว่างให้ธน าค ารของรั ฐเสนอเงื่ อนไขการจัดทำระบบเพื่อการลงทะเบี ยน

โดยรอบนี้จะกำหนดให้ใช้บัตรประชาช น แทนบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐใบเดิม

แต่บัตรเดิมยังสาม ารถใช้กดเงิ นสดได้ด้วย

น.ส.พัชรินทร์ กล่ าวต่อไปว่า บัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐ ถือเป็นความตั้งใจ

ของพรรคพลังประชารั ฐ ที่หวังต่อยอดให้ประเทศไทยเป็นรั ฐสวั สดิก าร

ในอนาคต โดยการอุดหนุนเ งินเข้าระบบในระยะเร่งด่ วนนี้

ถือเป็นความจำเป็นที่รั ฐต้องประคองสถ านการณ์จากภั ยของการแพ ร่กระจ ายของ CV-19

ผลกระทบจากวิกฤติราคาน้ำมันจากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน

ซึ่งพร รคพลังประชารัฐพร้อมเดินหน้าว างยุทธศ าสตร์และผลิตนโยบ ายผลักดันให้ไทยเป็นรั ฐสวั สดิก าร

เพื่อให้ประชาช นสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งและความสาม ารถ อย่ างเท่าเที ยม และเที่ยงธร รม

อย่ างไรก็ต าม เตรี ยมลงทะเบี ยนบัตรสวั สดิก ารแห่งรั ฐรอบให ม่กันได้เลย