ค นใช้รถค วรตร วจสอบร าค าก่อนเ ติม

ร าค าน้ำมันประจำวันนี้ (24 พ.ค. 65)

ตามข้อมูลจากบ างจาก

แก๊สโซฮอล์ 95 จำหน่ายที่

ร าค าลิตรละ 43.45 บ าท

ส่วนแก๊สโซฮอล์ 91 จำหน่ายที่

ร าค าลิตรละ 43.18 บ าท

ร าค าดีเซลวันนี้ B10 ร าค าอยู่ที่ 31.94 บ าท

ดีเซล B7 ร าค า 31.94 บ าท

และดีเซลพรีเมี่ยม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 42.36 บ าท

สำหรับร าค าน้ำมันวันพรุ่งนี้

ยังไม่มีประกาศเปลี่ ยนแป ลง

ตามข้อมูลล่ าสุดเมื่อเวล า 07.28 น.ที่ผ่ านมา

สรุปร าค าน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 43.45 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 43.18 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 42.34 บ าท

• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 36.34 บ าท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 31.94 บ าท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 31.94 บ าท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 31.94 บ าท

• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 42.36 บ าท

หมายเห ตุ : ร าค าอ้างอิงจาก บมจ.บ างจากฯ

ควรตร วจสอบร าค า ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง

ร าค าข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

กทม. ร าค าพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวล า 05.00 น.