ด วงวันเกิ ดนี้มีเก ณฑ์จะได้รับก ารอุปถั มภ์จ ากเพ ศตรงข้ ามมีอายุ

อันดับที่ 5. ท่ านที่เกิ ดวันจันทร์

ช่วงเดือนนี้ให้ระวังเรื่องดราม่าจากคนรอบข้างให้มาก รู้ว่าเป็นคนรักพวกพ้องเพื่อนฝูง

แต่อย่ าไปออกหน้าออกตามากจนเกินไป จะมี

เห ตุกระทบกับหน้าที่การงานของตัวคุณเองได้

หลังจากนี้เป็นต้นไป ชะตาชีวิตจะโดดเด่นในเรื่อง

ของหน้าที่การงานและเงินทอง เพศตรงข้ามผิวขาว

หน้าตาดี จะนำความโช คดีมาให้กับคุณ

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คล าภจากการเสี่ ยงโ ช ค

หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่เร่ขายใกล้ธนาคาร ลองหยิบสักใบ ดวงท่านมีเกณฑ์โช คดี

อันดับที่ 4. ท่านที่เกิ ด วันพฤหัส

หลังจากผ่านม รสุมชีวิตมาอย่ างแสนสาหั สตั้งแต่

ครั้งปีแรกที่ผ่าน พอผ่านเข้าช่วงหลังพ้นครึ่งปีหลังเป็นต้นไป

ทุกๆอย่ างกำลังจะคลี่คล าย กำลังค่อยๆเคลื่ อนไปในทิศทางที่ดี ไม่ควรไปทำให้เรื่องเสี ยอีก

ระมัดระวังการใช้คำพูดและอารมณ์ที่จะทำให้เรื่องบ านปลายขึ้นมาอีก หลังจากนี้เป็นต้นไป

คนโสดมีเกณฑ์ได้ของมีค่ าจากเพ ศตรงข้าม จะมีเพ ศตรงข้ามหน้าตาดี เข้ามาพัวพัน

แถมดวงท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คล าภจากการเสี่ ยง

โช ค หากเจอคนขายล็อตเตอรี่มาเร่ขายใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์

ที่ผู้คนนิยมไปกราบไว้สักการะ ให้ลองหยิบสุ่มมาสักใบ ดวงท่านมีเกณฑ์โ ชคดี

อันดับที่ 3. ท่านที่เกิ ดวันเสาร์

หลังจากพ้นกลางปีเป็นต้นไปมีห้วงเวลาที่ชีวิตท่านจะมีข่าวดี เข้ามาในชีวิตเรื่อยๆ

จะมากน้อยอันนี้ก็แล้วแต่บุญกร รมที่ทำมา แต่จะมีเข้ามาดี

เข้ามาแน่นอน อุปสรรคในชีวิตอุปสรรคในการทำงาน

ลดน้อยลงอย่างเด่นชัด หลังจากนี้เป็นต้นไป

ดวงชะตามีเกณฑ์สมหวังทั้งในเรื่องงาน มีเกณฑ์ถูกปรับตำแหน่งสูงขึ้น

และความรักคนโสดกำลังจะมีแฟน แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช ค ล าภจากการเสี่ ยงโช ค

หากเจอคนขายล็อตเตอรี่ที่มาเร่ขายใกล้รถไฟ

รถไฟฟ้า ให้สุมหยิบมาสักใบ ดวงท่านมีเกณฑ์โช คดี

อันดับที่ 2. ท่านที่เกิ ดวันศุกร์

ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องความรักและความเหงาให้มาก

มีเกณฑ์ไปพัวพันกับคนมีเจ้าของ จะคบกับใครจะคุยกับใคร

เช็ คดูให้แน่ใจ เดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาทีหลัง อย่ าให้ความเหงา

ว้าเหว่ ทำให้ชีวิตการงานต้องมาพังเพราะเรื่องความรักที่อีรุงตุงนัง

หลังจากนี้เป็นต้นไป มีเกณฑ์จะได้รับการอุปถัมภ์จากเพ ศตรงข้ามมีอายุ ฐานะดี หน้าที่การงานดี

อาจเป็นได้ทั้งคนไทย และคนต่างชาติ มีเกณฑ์และจะได้ของมีค่าที่อย ากได้มานาน

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คล าภจ ากการเสี่ ยงโช ค หากเจอ

คนขายล็อตเตอรี่ที่เร่ขายใกล้ร้ านทอง ลองหยิบมาสักใบ ดวงท่านมีเกณฑ์โช ค ดี

อันดับที่ 1. ท่านที่เกิ ดวันอาทิตย์

คนโสดจะมีคนอายุน้อยเข้ามาในชีวิต แต่ยังค าดหวังไม่ได้

ต้องดูยาวๆ อาจมีผลประโยช น์เข้ามาเคลื อบแฝ ง

คนมีคู่มีเกณฑ์จะได้ของมีค่ าจากคนรัก และได้

ท รัพย์แบบส้มหล่นประปรายตลอดจนถึงปลายปี

หลังจากนี้เป็นต้นไป มีเก ณฑ์ได้เจอค นเข้ามาอุปภัมภ์ ช่วยเรื่องห นี้ สินและการงาน

แถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คล าภจากการเสี่ ยงโ ชค

ความฝันเกี่ ยวกับพญาน าคจะให้โ ชคใหญ่แก่ท่าน มีเกณฑ์โช คดี