ก ารแ ก้ปั ญห ากลิ่ นอับในห้ องนอนด้ วยวิธีง่ ายๆ

การแก้ปั ญหากลิ่นอับในห้องนอนด้วยวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีกลิ่นหอม

คือการแก้ปั ญหาเฉพาะหน้าระยะสั้นที่เห็นผลรวดเร็วที่สุด

ด้วยเหตุนี้จึงได้รับความนิยมจากคนส่วนใหญ่ในการนำ

วัสดุต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น

เทียนหอม

Bedroom decorative objects on the bed in cozy vintage bedroom. Flower vase, ceramic tea pot and cups. Home decoration concept

อุปกรณ์ง่าย ๆ ที่เกิ ดจากภูมิปัญญาของคนโบร าณ

ซึ่งมีวิธีการดับกลิ่นอับด้วยเทียนหอมระเหย

หากท่านใดยังไม่มีไว้ในครอบครอง ควรรีบหาซื้อติด

ห้องนอนเอาไว้เลย เพร าะปั ญหาความอับชื้นไม่เคยคอยใคร

เครื่องทำ Aroma

จริง ๆ แล้วอุปกรณ์ช นิดนี้มีวิธีการดับกลิ่นที่คล้ ายกับการใช้เทียนหอม

แต่สามารถให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วกว่า เนื่องจากเครื่องทำ Aroma

จะเปลี่ยนของเหลวด้วยไอร้อนให้กล ายเป็นกลิ่นหอม

อบอวลไปทั่วห้องนอนได้ภายในระยะเวล าไม่ถึงนาที

ที่สำคัญเครื่องทำ Aroma ถูกขับเคลื่อนด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อระบบทางเดินหายใจ

และสภาพแวดล้อมภายในห้องนอนอีกด้วย

การปลูกต้นไม้ในห้องนอน

วิธีการกำจัดกลิ่นอับในห้องนอนด้วยการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มาจากธรรมชาติ

เริ่มได้รับความนิยมอย่ างมากในบ้ านเร า โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง

ไม้ดอกไม้ประดับขนาดเล็กที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ร่ม

อีกทั้งยังสามารถส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วห้องนอน

อาทิ ดอกมะลิ ดอกพุดซ้อน หรือดอกค าโมมายด์ เป็นต้น

สมุนไพรหรือเครื่องหอม

ปัจจุบันมีเครื่องหอมหล ายช นิดที่มี

คุณสมบัติพิเศษในการพิชิตกลิ่นอับ อาทิ อบเชย การบูร

หรือดอกไม้แห้ง ที่นอกจากจะสามารถดับกลิ่นอับ

ในห้องนอนได้อย่ างมีประสิทธิภาพแล้ว

ยังสามารถประยุกต์ใช้เป็นของตกแต่งห้องที่มีความสวยงามได้อีกด้วย

สเปรย์ปรับอากาศ

มีหล ายแบบ หล ายร าค าให้ได้เลือกซื้อหากันอย่ างจุใจ

ทั้งที่ผลิตจากธรรมชาติและสังเคร าะห์ขึ้นจากสารเคมี

ขึ้นอยู่กับผู้อยู่อาศัยว่าต้องการใช้ในรูปแบบใด

หากห้องนอนบ้ านใดไม่มีที่ระบ ายอากาศ ควรฉีดพ่นสเปรย์

ปรับอากาศทุก ๆ 3-5 วัน เพื่อป้องกันกลิ่นอับอันไม่พึงประสงค์นั่นเอง