สธ.เต รียมประก าศให้ถ อดหน้ าก ากได้

วันที่ 24 พฤษภาค ม 2565 ที่ผ่ านมา ได้มีผู้สื่อข่ าวร ายงานว่า

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทร วงสาธ ารณสุข

เปิ ดเผยว่า ปัจจุบันสถานก ารณ์ดีขึ้นต่อเนื่ องและเร็วกว่าฉ าก

ทัศน์ที่ค าดก ารณ์ หน่วยงานสาธ ารณสุขในพื้นที่จึงต้องมีการ

บริห ารด้ านสังค มร่ วมด้วย โดยนำร่องกิ จกร รมในการ

ใช้ชีวิ ตอยู่ร่วมกับ CV-19 อย่ างปล อดภั ยเพื่อสร้ างความมั่นใจกับประชาช น

ทั้งนี้ ช่วงกล างเดือนมิถุนาย น

เตรี ยมปรับคำแนะนำให้สวมหน้ าก ากอนามัย ใน 3 กรณี

– กลุ่มผู้ป่วยหรือกลุ่ มเสี่ ยง 608

– อยู่ในสถานที่ ปิ ด อาก าศถ่ ายเทไม่สะด วก

– กิจกร รมที่มีค นร่ วมกันจำนวนมาก