คำสอนของพ่ อแ ม่ย่อมศั กดิ์สิ ทธิ์เส มอ

ก่อนที่จะเถี ยงแ ม่ เชื่ อว่ามีลู กๆ หลายค นคงมีอารมณ์แบบนี้เกิ ด

ขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เพร าะด้วยความเป็นห่วงลู ก สัญช าตญ าณความเป็นแ ม่

ก็อดไม่ได้ที่จะ พูด หรือจ นกลายเป็นการบ่นไปบ้าง เพื่อเตือนลู ก

สอนลู ก ซึ่งนั้นก็เป็นเพร าะความรัก ความหวังดีและเป็นห่วงลู กนั้นเอง

แต่ก็ทำให้ค นเป็นลู ก รู้สึกรำค าญ และเผลอขึ้นเสี ยงใส่ไปโดยไม่

ได้ตั้งใจ หรือตั้งใจ จนทำให้เกิ ดความไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิ ดกันได้

10 ข้อฉุกคิด ก่อนที่จะเถี ยงแ ม่

1.อาเจียนหลังกินข้าวทุกมื้อเป็นเวลาสามเดือนแ พ้ท้อง

2.หัวนมถูกกัดแต่ต้องยอมอดทนไม่กล้ าตีช่วงที่ฟันของลูกขึ้นให ม่ๆ

3.เอาลู กบอลใส่ท้องและเพิ่มขนาดให้ให ญ่ขึ้นเรื่อยๆ ทุกเดือนเป็นเวลาสิบเดือนตั้งท้อง

4.เจ็บปวดเหมือนถูกแส้เฆี่ยนตีเป็นเวลายี่สิ บสี่ชั่วโมงช่วงคลอดลู ก

5.งดน้ำแข็ง ชา กาแฟและของชอบแต่ส่งผลร้ ายต่อลูกในครรภ์เป็นเวลาสิบเดือน

6.เวลานอนพลิกตัวไม่ได้เป็นเวลาห้าเดือน

7.งดเที่ยว งดกระโดดโลดเต้นเป็นเวลาสิบเดือน

8.ห้ามป่วยเป็นอันขาดเป็นเวลาสิ บเดือน ต่อให้ป่วยก็กินย าปฏิชีวนะไม่ได้

9.เช็ดขี้เช็ ดเยี่ ยวเช็ ดอ๊วก เปลี่ ยนผ้าอ้อมซักผ้ าอ้อม ล้ างก้นเป็นปีๆ

10.กลางคืนต้องตื่นทุกๆ สองชั่วโมง แต่ละช่ วงใช้เวลาประมาณสามสิบนาทีประมาณสามเดือน

พ่อลูกเดินคุยกันจนมาถึงหน้าบ้าน คุณพ่อตบบ่าลูกชายแล้วพูดว่า

เดี๋ยวเข้าบ้านไป ให้เกี ยรติกับผู้หญิงของฉันด้วยนะ

ฮ่าๆ ครับๆ ต่อไปผมจะให้เกี ยรติผู้หญิ งของพ่อให้มากกว่านี้ครับ

เมื่อลูกชายเข้ าบ้ านก็ตรงไปกอดและขอโ ทษคุณแ ม่

ก่อนที่จะเถียงแม่ คิดก่อนว่าคุณมีคุณสมบัติในสิบข้อนี้หรือเปล่า

ขอบคุณที่มา ให้ความรู้.คอม