แนะ5ต้นไม้ค วรปลู กไว้ในห้องน อน

5 ต้นไม้แนะนำให้ปลู กใส่กระถางเล็กๆ แล้ววางเอาไว้ในห้องนอน

หล ายคนเกิดอาการนอนไม่หลับนอนนับแกะเป็นล้ านตัวก็ยังนอนไม่หลับ อาจเพร าะการคิดถึงอะไรเรื่อยเปื่อย

ความเครียดต่ างๆ ส่งผลให้ตื่นเช้ามาแล้วทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นเบลอๆ และมีอาหารลอยๆ หลงๆ ลืมๆ

จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทั้งวัน วันนี้ปริญญาชี วิตมีวิธีที่จะช่วยให้เพื่อนๆ

หลับสบ ายมากขึ้น ซึ่งก็เป็นเพียงการช่วยเล็กๆ น้อยเท่านั้นนะคะ

ด้วยปัจจุบันผู้คนหันมาปลู กต้นไม้ไว้ในบ้ านกันมากขึ้น ทั้งปลู กเอาไว้เพื่อความเป็นสิริ ม ง ค ล ปลู ก

เพื่อความสวยงาม ปลู กเพื่อฟอกอากาศ เป็นต้น วันนี้เร ามาดู 5 ต้นไม้ ปลู กในห้องนอนกันดีกว่า

ซึ่งมีคนบอกเอาไว้ว่าช่วยให้ผ่อนคล าย หลับสบ ายอีกด้วยค่ะ

1 ด อ ก มะลิ

ถือว่าเป็นอี ก ห นึ่ งต้นไม้ที่มีกลิ่นที่หอม และด อ กมะลิ จะช่วยลดความกังวลได้ดี ปลู กเอาไว้ในห้องนอน

จะช่วยให้คุณได้รับกลิ่นหอมอ่อนๆ ของต้น มะลิ ทำให้คุณนอนหลับได้สนิท ตื่น มาพร้อมกับกลิ่นหอมที่สดชื่น

โดยงาน วิจั ย ของมหาวิทย าลัย WJU ในสหรั ฐอเมริกา ได้ระบุเอาไว้ว่า ดอกมะลิช่วยลดความวิตกกังวล

และทำให้นอนหลับได้อย่ างสนิท ที่สำคัญยังส่งผลให้เร าตื่นนอนต้อนรับวันใ หม่ได้อย่ างสดชื่น

สดใส มีชี วิตชีวา และใช้ชี วิตตลอดทั้งวันได้อย่ างมีประสิทธิภ าพอีกด้วย

ดอกไม้ดอกเล็ก ๆ สีขาวบริสุ ทธิ์อย่ าง ดอกมะลิ ถูกนำมาใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์วันแ ม่เพร าะดอกมะลิเปรียบ

เสมือนความรักอันบริสุทธิ์ของแ ม่ที่มีให้ลู กน้อยไม่มีวันเสื่อมคล าย และด้วยความหอมที่อบอวลไปได้ไกล

อีกทั้งคนไทยนิยมนำดอกมะลิมาs้อยมาลัยบูชาพระ จึงไม่แปลกใจว่า มะลิ เป็นไม้ดอกที่นิยมปลู กกัน

2 ล าเวนเดอร์

ล าเวนเดอร์เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม ถือเป็นหนึ่งในไม้ฟอกอากาศในห้องนอนที่หล ายคนนึกไม่ถึง แต่ความจริงแล้ว

ล าเวนเดอร์สามารถเลี้ยงในร่มได้ดี ต้องการแสงไม่เยอะ แถมยังไม่ต้องรดน้ำบ่อยๆ ถือว่าเป็นพืชปลู กในร่มที่เลี้ยงง่าย

กว่าที่หล ายคนคิด แถมยังช่วยฟอกอากาศและส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ทำให้เร าผ่อนคล ายได้อีกด้วยค่ะ

3 ต้นไอวี่

เป็นอีกหนึ่งเป็นพืชที่ปลู กง่าย ต้นไอวี่เป็นต้นไม้ที่ช่วยปรับสภาพอากาศให้บริสุทธิ์ได้ดี ช่วยลดเ ชื้ อ ร า

ในอากาศที่ทำให้ การห า ย ใจ ติดขัด นอนกรน หรือมีโ ร ค ภู มิ แ พ้ สามารถที่จะทำให้คุณนั้น

นอนหลับพักผ่อน ได้หลับสนิทตลอ ดทั้งคืน

4 ว่ า น ห า ง จ ร ะ เ ข้

เป็นหนึ่งในพันธุ์ไม้อ มตะที่คนอียิ ปต์นิย มนำมาใช้ เพร าะนอกจากจะช่วยดูแลความงามและใช้ รั ก ษ า

แผลผิวหนังได้แล้ว ว่านห างจระเข้ก็ยังช่ วยให้คุณนอนหลั บได้ดีขึ้นอีกด้วย

เพร าะว่านหางจระเข้จะค ายออกซิเจนออกมาในตอนกล างคืน แถมยังดูแลง่าย

ว่านหางจsะเข้ มีข้อดีหล า ยๆอ ย่ า งเลย เช่ นเดียวกับการช่วยปรับอากาศเวล ากล างคืนและออ กซิเจน

ก็จะช่วยทำให้การนอนหลับของคุณดียิ่ งขึ้นไป

5 ลิ้ น มั ง ก ร

ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ให้ความสวยงาม เพร าะจะช่วยกรองออ กซิเจนในห้อง และยังช่วยปรับสภาพอากาศทั้งหมดในห้องให้ดีขึ้น

และเป็นต้นที่ปลู กได้ง่ายดูแลได้ง่ายดีต่อท า ง เ ดิ น ห า ย ใ จ มีความสวยงามสบ ายต า

มองแล้วรู้สึกผ่อนคล า ย ช่วยเพิ่มอากาศทำให้การนอนหลับของคุณดียิ่ งขึ้น

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรสั งเกตุตัวเองกันด้วยนะคะ หากใคร แ พ้ เ ก ส ร ดอกไม้ ก็ไม่ควรปลู กไว้ในห้องนอน