อัพเ ดทร าค าน้ำมันล่ าสุด

ร าค าน้ำมันวันนี้ 13 พ.ค. 2565

เช็ กร าค า เบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล ลิตรละเท่าไหร่

ร าค าน้ำมันวันนี้ 13 พ.ค. 2565

ปตท. บ างจาก เช็ กร าค า เบนซิน-แก๊สโซฮอล์-ดีเซล

ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ล่ าสุด ที่นี่

ร าค าน้ำมันวันนี้ 13 พ.ค. 2565 บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้ าปลีก

หรือโออาร์ (OR) และ บมจ.บ างจาก

คอร์ปอเรชั่ น (BCP) มีร าค าน้ำมันดังนี้

ร าค าน้ำมันกลุ่มน้ำมันเบนซิน

แก๊สโซฮอล์ 95 ร าค า 41.35 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ร าค า 40.24 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ร าค า 34.24 บ าท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ร าค า 41.08 บ าท/ลิตร

เบนซิน 95 ร าค า 48.76 บ าท/ลิตร

ร าค าน้ำมันกลุ่มน้ำมันดีเซล

เบนซิน 95 ร าค า 48.76 บ าท/ลิตร

ดีเซล B7 ร าค า 31.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล พรีเมี่ยม ร าค า 39.36 บ าท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ร าค า 31.94 บ าท/ลิตร

ดีเซล ร าค า 31.94 บา ท/ลิตร

ขอบคุณข้อมูล springnews