ปรับหนักถึง2รอบร าค าทองวันนี้

วันที่ 12 พฤษภาค ม 2565 สมาคมค้ าทองคำร ายงานว่า

ร าค าทองไทยวันนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.26 น.

ร าค าทองปรับขึ้น 100 บาท

ล่ าสุดเมื่อ 11:42 มีก ารปรับลงอีก 50 บ าท

สรุปร าค าทองคำ วันที่ 12 พ.ค.2565

ทองคำแท่ง

– รับซื้อ บ าทละ 30,350 บ าท

– ขายออก บ าทละ 30,450 บ าท

ร าค าทองรูปพร รณ

– รับซื้อ บ าทละ 29,804.56 บ าท

– ขายออก บ าทละ 30,950 บ าท

อย่ างไรก็ต าม สำหรับใครที่อย ากซื้อข าย รีบเข้าร้ านทองกันได้เลย

ขอบคุณ สมาค มค้ าทองคำ